Deti, ktoré sú vyňaté z vlastných rodín, sú umiestňované do Centra pre deti a rodiny. Rodičom sú odoberané na základe súdneho rozhodnutia o nariadení neodkladného opatrenia.

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. došlo od 1. 1. 2019 k zmene postavenia vybratých ambulantných a terénnych opatrení, ale aj k zmene názvov ako krízové stredisko, krízové centrum či detský domov na nový jednotný názov – centrum pre deti a rodiny.

Výber miesta umiestnenia do konkrétneho CDR je na rozhodnutí kurately a je uvedené priamo v rozhodnutí súdu, záleží od voľných kapacít, špecifík prípadu a aj dieťaťa (zohľadňuje sa napríklad vek).

Ak v rodine išlo o sexuálne násilie alebo týranie, alebo existuje podozrenie na takýto druh násilia, dieťa by malo byť umiestnené do špecializovaného CDR. Na Slovensku máme tri: CDR Náruč v Žiline, CpDaR Centrum Slniečko v Nitre a CDR Sečovce. Nie vždy sa však podarí takéto dieťa do špecializovaného centra umiestniť, čo môže byť ubližujúce – nedostáva sa mu špecializovanej pomoci a jeho trauma tak môže ostať neliečená.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).