Viete o tom, že každá tretia žena na Slovensku zažila násilie od akéhokoľvek muža  a každá štvrtá žena zažila násilie od bývalého partnera? Dokazuje to výskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA). Násilie páchané na ženách je v súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv chápané ako porušovanie základných ľudských práv a forma diskriminácie žien. 

Ste alebo nie ste obeťou domáceho násilia?

Zdá sa Vám, že vo Vašom partnerskom vzťahu nie je niečo OK? Alebo sa Vám niečo nezdá vo vzťahu vašich najbližších? Máte pochybnosti,  či to, čo prežívate  či prežívajú vaši blízki je domáce násilie alebo iba bežný partnerský konflikt? Z nasledujúcich info sa dozviete viac…

Znaky konfliktu

Pri konflikte je postavenie aktérov rovnocenné, buď sa končí tým, že raz vyhráva jeden, raz druhý, prípadne spoločným kompromisom. Pri domácom násilí, obeť nikdy nevyhráva. Dlhodobý konflikt môže prerásť do domáceho násilia.

Znaky násilia páchaného na ženách

Ak  žena pociťuje strach, či úzkosť z toho, čo sa bude diať, keď  partner príde domov, či ju bude opätovne kritizovať, aká je nemožná,  hlúpa, ako nič nedokáže,  či jej bude bez príčiny nadávať, hľadať chyby na tom čo urobila, či neurobila, či ju bude fackovať, biť, kopať, ťahať za vlasy, vyhrážať sa zabitím, ponižovať a urážať ju pred deťmi, či vynucovať si od  nej pod hrozbou násilia sex,  izolovať od rodiny a známych, brániť jej k prístupu k spoločnému majetku, vedzte, že zaživa násilie v partnerskom vzťahu.

Dynamika v násilnom vzťahu

Násilie páchané na ženách má svoju dynamiku, ktorá je charakteristická cyklicky  opakujúcimi sa štyrmi fázami. Prvá sa vyznačuje narastaním napätia. Ide o občasné menšie incidenty ako napr.  že nie je upratané tak, ako si želá násilná osoba, nie je „dobre“  navarené, šálka nie je na svojom mieste a pod. V tejto fáze dochádza k zneisťovaniu kompetencií obete násilnou osobou, napr. ženy v roliach manželky, matky, zamestnankyne, sestry, dcéry a pod.  Môže trvať aj niekoľko rokov.  V druhej fáze dochádza k akútnemu útoku, je typická eskaláciou násilia, zväčša trvá 2 – 24 hodín a prejavuje sa fyzickým útokom, ponižovaním, vulgárnymi nadávkami , sexuálnym násilím bez akýchkoľvek dôvodov pre násilie. Tretia fáza je charakteristická popieraním a zľahčovaním násilného správania. Je sprevádzaná výrokmi násilnej osoby  napr. „ Keby si bola dobre navarila, nestalo by sa to. Nič také sa nestalo.  Je to tvoja vina, neurobila si to ako som to ja chcel.“ Niekedy, najmä ak obeť žije v násilnom vzťahu dlhodobo, môže aj ona  popierať a zľahčovať násilie. Začína sa ospravedlňovať, že je to jej chyba, že ona za to môže, že je nemožná, ospravedlňuje násilie pred sebou ale aj ostatnými. V tejto fáze sa obeť  domáceho násilia rozhoduje vyhľadať pomoc. V poslednej fáze  pod názvom „medové týždne“ dochádza k sľubom násilnej osoby, že už k násiliu dochádzať nebude, že sa jeho správanie zmení. Ospravedlnenia sprevádzajú  rôzne láskavosti a darčeky.                                                  

Obdobie medzi jednotlivými fázami sa postupne skracuje. Fáza zneisťovania ale aj fáza medových týždňov môže v priebehu násilia postupne vyhasnúť. Poznáte ženu, ktorá niečo podobné zažíva? Alebo to zažívate Vy? 

Čo môže urobiť žena zažívajúca násilie v partnerskom vzťahu? 

1/ V prípade akútneho ohrozenia života a zdravia, sa môže  žena obrátiť na políciu, privolať  hliadku polície domov, prípadne osobne  ohlásiť na polícii čo sa deje, alebo čo sa stalo. Ak k násiliu dochádza dlhodobo, je dôležité o tom políciu upovedomiť.

2/ Žena zažívajúca násilie sa môže  priamo obrátiť na organizáciu, ktorá sa v regióne kde býva, venuje problematike násilia páchaného na ženách a obetiam domáceho násilia. Kontakty nájdete na: www.bezmodrin.sk

3/ Žena zažívajúca násilie sa môže obrátiť na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na bezplatné nonstop číslo 0800 212 212

4/ Ženy, obete domáceho násilia ak pochádzajú z Nitrianskeho samosprávneho kraja  sa môžu kontaktovať  na Poradňu pre obete emailom poradna@centrumslniecko.sk alebo v pracovných dňoch od 8:00 -16:00 na č. 0917 545 808

Čo môžeme urobiť ak máme podozrenie na domáce násilie?

1/ Opýtať sa ženy, obete domáceho násilia, ak je to pre ňu bezpečné, ako jej môžete pomôcť ( schovať veci, naplánovať odchod, pri ataku volať políciu, informovať ju o pomáhajúcich organizáciách, krízových centrách a pod.).

2/ Pomôcť jej obrátiť sa na špecializované poradenské centrum v blízkosti miesta bydliska alebo na Intervenčné centrum. Odborníci dokážu poradiť ako konkrétne je možné  žene, obeti násilia pomôcť.

3/ V prípade  akútneho útoku zavolať políciu na  č. 158, nahlásiť miesto, meno, adresu incidentu. Nahlásiť incident je možné  aj anonymne .

4/ Je dôležité mať trpezlivosť. Obeť násilia často nedôveruje sebe ani iným, že by jej dokázali v jej situácii pomôcť. Navyše môže už mať negatívnu skúsenosť potom, ako sa ona  sama obrátila o pomoc na políciu. Obeť býva na násilnej osobe často závislá – psychicky a ekonomicky.

Ako môže pomôcť polícia?

V prípade, ak je k domácemu násiliu privolaná polícia, tá môže postupovať  tromi spôsobmi. Policajná hliadka  môže využiť Inštitút vykázania a teda vykáže násilnú osobu na 10 dní z obydlia, a o ďalšej možnej pomoci informuje  obeť formou  písomného poučenia. Ide najmä o informáciu, že  podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd sa lehota vykázania 10 dní predĺži na dlhší čas, počas ktorého má obeť priestor na rozhodnutie ako chce v tejto veci  ďalej postupovať.Za účelom odbornej právnej a sociálnej pomoci polícia tiež  informuje obeť, že sa môže obrátiť na niektorú z pomáhajúcich organizácií. Obeť násilia ale často nemá silu, aby urobila prvý krok, preto je dôležité, aby existovalo prepojenie medzi Inštitútom vykázania a poradenským – Intervenčným centrom pomáhajúcej organizácie. Prvým príkladom dobrej praxe na Slovensku  je spolupráca medzi Poradňou pre obete Centra Slniečko, n.o. a Krajského  riaditeľstva  policajného zboru v Nitre, na základe ktorej policajt, realizujúci vykázanie so  súhlasom obete oznamuje túto skutočnosť poradni. Tá do 72 hodín kontaktuje obeť a ponúka jej bezplatnú odbornú pomoc a podporu. 

Ak ide o trvajúci alebo hroziaci útok s veľkou intenzitou  násilia a hrozí, že násilie bude pokračovať, policajná hliadka násilnú osobu predvedie  na políciu a obmedzí  na  osobnej slobode. Následne  sa realizujú ďalšie úkony trestného konania podľa povahy násilného skutku. Obeť je potom vypočutá a poučená o svojich právach . Obeť môže kedykoľvek  políciu požiadať o informáciu ako sa  v trestnom konaní pokračuje, môže nahliadnuť do spisu a robiť návrhy na doplnenie vyšetrovania. 

Polícia môže na mieste vec vybaviť aj „dohovorom“ pričom ale poučí obeť, že má právo podať aj   ústne trestné oznámenie. Stáva sa to najmä vtedy, ak bezprostredný útok na život a zdravie nehrozí a polícia je presvedčená, že násilie nebude znova eskalovať. Dôležité je v takom prípade vedieť, že osobné podanie  trestného  oznámenie na polícii je dôležité preto, že bez toho sa polícia vecou ďalej zaoberať nebude. Ak dochádza k násiliu dlhodobo, túto skutočnosť  uviesť do zápisnice. Je  treba vypýtať si aj potvrdenie o podaní trestného oznámenia a zápisnicu, kde je zapísané, čo konkrétne žena uvádzala. 

Ako môžu pomôcť  bezplatné linky pomoci?

Odborníci a odborníčky môžu ženu, obeť domáceho násilia vypočuť, podporiť, odporučiť najbližšie špecializované poradenské centrum , intervenčné centrum  alebo bezpečný ženský dom najbližšie od bydliska ženy. 

Ako môžu pomôcť poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie?

Poskytujú bezplatne právne, sociálne a psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu  ženám zažívajúcim násilie ambulantnou, terénnou formou. Tieto služby sú poskytované prevažne akreditovanými subjektmi v zmysle Zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a Zákona  o obetiach trestných činov 274/2017 Z.z. 

Ako môžu pomôcť bezpečné ženské domy?

BŽD sú zaužívaným označením zariadení núdzového bývania, ktoré pomáhajú ženám a deťom vysporiadať sa s traumatizujúcimi skúsenosťami z násilia. Ich primárnym cieľom je zaistenie bezpečnosti a ochrany žien a detí. Od bežných zariadení núdzového bývania sa líšia napr. utajením miesta,  dostupnosťou odbornej pomoci 24 hodín sedem dní v týždni, zabezpečením právneho poradenstva, špecializovaným programom pre deti a viacerými bezpečnostnými prvkami. 

Kontakty na organizácie a služby pre  ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia : www.bezmodrin.sk

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.