Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku.

Sexuálne násilie

Za sexuálne násilie medzi dospelými osobami možno považovať také sexuálne správanie, s ktorým druhý partner(ka) nesúhlasí, ako napr. nútenie k pohlavnému styku, pozeranie pornočasopisov alebo znásilňovanie pred deťmi.

Násilie na deťoch

Po celom svete žijú deti, ktoré sa stretli s rôznymi podobami násilia. Nie sú to len exponované situácie ako vojny, ozbrojené konflikty alebo teroristické útoky. Násilie sa vyskytuje aj v podobe týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania či šikanovania.

Násilie páchané na deťoch je o to závažnejšie, že dieťa sa nevie brániť. Násilie páchané na deťoch je komunikované prostredníctvom pojmu syndróm CAN, čo je skratka pre anglický výraz Child Abuse and Neglect. Vo voľnom preklade do slovenčiny hovoríme o syndróme týraného a zanedbávaného dieťaťa. Označujeme ním nielen zlé zaobchádzanie s dieťaťom, ale aj zanedbanie starostlivosti, prípadne sexuálne zneužívanie dieťaťa. V tomto kontexte syndróm CAN označuje súbor príznakov charakterizujúcich stav dieťaťa spôsobený vplyvom úmyselného ubližovania.

Formy násilia páchaného na deťoch:

je fyzicky zraňujúce konanie namierené proti dieťaťu; obyčajne je sprevádzané zraneniami ako podliatiny, popáleniny, zranenia hlavy, zlomeniny, zranenia brucha alebo otravy.

zahrňuje také správanie osôb, ktoré nepriaznivo pôsobí na psychický, citový vývoj a správanie dieťaťa – ubližovanie dieťaťu zo strany rodičov alebo iných osôb opakovaným odmietaním dieťaťa, ponižovaním, zastrašovaním, obmedzovaním jeho slobody pohybu a kontaktov s okolím, zneužívaním vo svoj prospech, učením názorov a spôsobov správania, ktoré odporujú morálke spoločnosti.

je akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov dôležitých pre jeho zdravý fyzický a psychický vývoj, opustenie dieťaťa alebo neschopnosť rodiča alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti alebo nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, chrániť ho pred akýmkoľvek nebezpečenstvom.

je nevhodné vystavenie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, činnosti či správaniu. Zahŕňa akékoľvek sexuálne dotýkanie, styk či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti, alebo kýmkoľvek, kto dieťa zneužíva.

patria medzi ne: Münchhausenov syndróm v zastúpení, rituálne zneužívanie detí, systémové týranie, organizované zneužívanie detí a sexuálny turizmus, sexuálne obťažovanie medzi vrstovníkmi, komerčné sexuálne zneužívanie detí a obchodovanie s deťmi.

Násilie na ženách

Všetky činy násilia, ktoré sú namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia, označujeme ako rodovo podmienené násilie. Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Od iných foriem násilia sa odlišuje tým, že pohlavie obete nie je náhodné; ženy sa stávajú obeťami domáceho násilia následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej oblasti. „Rodová podmienenosť“ násilia na ženách vyjadruježe mužské násilie páchané na ženách sa chápe v jeho širokom sociálnom kontexte, a nie ako individuálny problém konkrétneho vzťahu.

Násilím je každá forma ubližovania, vyhrážania, fyzického, sexuálneho a psychického nátlaku, prejavu nadvlády a zneužívania moci jednou stranou. Je to akékoľvek konanie, ktoré negatívne vplýva alebo ohrozuje život, fyzickú a psychickú integritu, alebo osobnú slobodu, alebo ktoré vážne poškodzuje vývoj osoby, na ktorej je násilie páchané. Násilia sa môže dopustiť aj štát napríklad tým, že jeho páchaniu nebráni.

Formy násilia páchaného na ženách:

ku ktorému patria všetky možné formy násilného zaobchádzania alebo týrania-kopanie, bitie (rukou, iným predmetom), ťahanie za vlasy, pálenie cigaretami a iné fyzické ubližovanie.

ktoré sa najčastejšie prejavuje citovým a slovným týraním.

zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú niekým (zneužívateľom) na obeti násilne vynútené, napr. znásilnenie, sexuálne zneužívanie, nútenie sledovať pornografiu a ďalšie.

ktorého cieľom je izolovať obeť od spoločnosti. Patrí sem napríklad bránenie styku s okolím, priateľmi a priateľkami, zamykanie v byte alebo nejakej časti bytu, blokovanie telefónu a podobné obmedzenia.

Patrí sem napríklad situácia, keď osoba disponuje finančnými prostriedkami a obmedzuje inej osobe prístup k peniazom alebo jej zakazuje chodiť do práce.

Viac o násilí

V súvislosti s násilím sa stretávame s pojmami ako týranie, zneužívanie, zanedbávanie. Týranie má v zásade dve formy: fyzické a psychické.

Fyzické násilie

Zahŕňa všetky akty násilia ako bitie rukou, palicou, remeňom, kopanie, pálenie cigaretou, oparenie vriacou vodou, priväzovanie k nábytku, ťahanie za vlasy, trhanie vlasov a spravidla ho sprevádza aj psychické týranie. Pri tejto forme môže dôjsť spôsobeniu tržných rán, otrasu mozgu, miechy, zlomeninám, popáleninám a podobným zraneniam, neraz na hranici prežitia. Možno sem zaradiť aj úmyselné zanedbávanie starostlivosti o dieťa, ktoré často vedie k jeho zraneniu, ba niekedy až k smrti. Často (nie však vždy) ho indentifikujeme aj podľa viditeľných stôp alebo následkov. O fyzickom alebo telesnom týraní sa hovorí najmä vtedy, keď má aktívnu povahu, to znamená vtedy, keď sa práve deje.

Psychické násilie

Psychické násilie býva veľmi ťažko identifikovateľné a objektívne podložené dôkazmi. Jeho aktívnou formou sú nadávky, verbálne útoky na sebavedomie týranej osoby, opakované ponižovanie, zosmiešňovanie či zavrhovanie. Týranie pasívnym spôsobom znamená napríklad nezáujem o deti, nevšímavosť a nedostatok starostlivosti, prípadne permanentné porovnávanie so súrodencom, ktorý je podľa rodičov múdrejší, úspešnejší a pod.

Kde hľadať pomoc? Na koho sa v prípade násilia obrátiť?

  • Orgány miestnej a štátnej správy – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

  • Mestá a obce

  • Neštátne subjekty (fyzické alebo právnické osoby), ktoré vykonávajú sociálne poradenstvo, sociálne služby ako napríklad pomoc obetiam domáceho násilia, a vykonávajú túto činnosť na základe povolenia. Kompetencie týchto subjektov upravuje zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktoré upravujú spôsoby pomoci

  • Pedagogicko-psychologické poradne

  • Diagnostické centrá

  • Mimovládne organizácie, ktorým túto činnosť umožňujú zákony