Ide to aj bez modrín

Čo zažívajú obete domáceho násilia? Ako máme na Slovensku nastavený systém ich ochrany? Kde je hranica medzi násilnou a nenásilnou komunikáciou? Aká je účinná prevencia? Tieto a podobné otázky odkrýva projekt Bez modrín. Autorom tejto platformy je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o..

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. Súčasťou projektu je aj osveta a vzdelávanie verejnosti v téme prevencie násilia a praktickej pomoci obetiam.

Od januára 2021 vychádza s dvojtýždňovou periodicitou špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Ide o sériu rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. 

Podcast slúži ako na informovanie, tak aj ako účinný nástroj vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme, čo môže mať ideálne za následok potrebnú zmenu postojov. V archíve si možno vypočuť už niekoľko epizód, ako napríklad o násilí a rodových stereotypoch v kinematografii, vývoji medziľudských vzťahov a postojov k násilia na Slovensku, deťoch zažívajúcich násilie či o svedectve ženy, ktorej sa podarilo vymaniť z násilného vzťahu.

Kontakt

Centrum Slniečko, n.o.

Hlavný partner

The Velux Foundations je hlavný partner EduCAN – centrum vzdelávania a prevencie. Realizujeme spoločne aj originálny preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá. Za podporu ďakujeme!

Partneri

09/2020 – 04/2022 Projekt “Bez modrín” realizovaný aj vďaka podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

04/2020 – 12/2022 Projekt “Bez modrín” realizovaný aj s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Bezplatný hosting pre túto webstránku poskytuje www.websupport.sk.

Prvá verzia základnej webstránky bezmodrin.sk vznikla v roku 2015 vďaka Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.