Platforma Bez modrín je súčasťou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá už takmer 25 rokov pomáha obetiam domáceho násilia. Bez modrín je naša platforma prevencie a vzdelávania. Zameriavame sa na osvetu, edukáciu a prevenciu, a to prostredníctvom vzdelávacích programov, komunikačných kampaní a legislatívnych návrhov.

Kurzy

Moderné kurzy zamerané na identifikáciu násilia, prevenciu a budovanie bezpečného priestoru.

Prevencia

Chcete vedieť ako s deťmi hovoriť o šikane, odlišnostiach a rešpektovaní inakostí?

Kontakty pomoci

Všetky potrebné kontakty, zoradené podľa jednotlivých regiónov na Slovensku. Pomoc je na dosah.

Naše poslanie

Domáce násilie sa týka všetkých. Nemusíte byť priamou či nepriamou obeťou násilných činov. My všetci ako spoločnosť spoluvytvárame atmosféru, v ktorej je domáce násilie tolerované, odsudzované alebo prehliadané. Svojimi aktivitami sa snažíme budovať citlivejšiu a vnímavejšiu občiansku spoločnosť. Naším úsilím je vytváranie bezpečného priestoru. Či už fyzického v rámci pobytových zariadení Centra Slniečko, n.o., virtuálneho alebo spoločenského. Na našich stránkach nájdete prehľadný zoznam kontaktov pomoci, ktoré vás v ťažkej životnej situácii nasmerujú do bezpečia. Ide to aj bez modrín.

Pomoc existuje

Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Pokiaľ ste sa ocitli v náročnej alebo zdravie a život ohrozujúcej situácii, na webe Bez modrín nájdete prehľadný zoznam poradenských centier a pobytových zariadení podľa regiónu, v ktorom žijete.

Potrebujem pomoc

Zažívate domáce násilie?
Ubližuje vám niekto?

Vzdelávanie a prevencia

Cieľom platformy Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania profesionálov pracujúcich s ľuďmi zažívajúcimi domáce násilie (napr. sociálni pracovníci, vyšetrovatelia, policajti a iné), príp. so skupinami ľudí, ktorí sú voči rôznym formám násilia zraniteľnejší (napr. materské školy, domovy sociálnych služieb a iné) a tiež študentov – budúcich profesionálov. Naše vzdelávacie programy sú zamerané na rôzne formy násilia, ich prejavy, príznaky, či riziká, dodržiavanie a porušovanie ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a zraniteľných skupín. Na našich kurzoch sa dozviete viac o vhodných a nevhodných postupoch v prípade riešenia takýchto situácií v rámci inštitúcií. Okrem toho ponúkame špecializovaný program Kozmo a jeho dobrodružstvá tematicky vytvorený pre materské školy, resp. deti vo veku do 7 rokov.

Podcasty a komunikačné kampane

V našich podcastových rozhovoroch sa rozprávame o rôznych podobách násilia, diskriminácie, či manipulácie. V podcastových miniseriách Stratené a Medúza sa sústreďujeme na šírenie povedomia o špecifických formách domáceho, sexuálneho alebo rodovo podmieného násilia. Aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach, zapájame sa do ľudskoprávnych kampaní a výziev na systémové zmeny.

Kontakt

Centrum Slniečko, n.o.

Bottova 32/A, 949 01 Nitra

Hlavní partneri

The Velux Foundations je hlavný partner Bez modrín – platformy vzdelávania a prevencie. Realizujeme spoločne aj originálny preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá. Za podporu ďakujeme!

Viac o Velux Foundations

Významným partnerom platformy Bez modrín je aj COFRA Foundation.

Partneri

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

09/2020 – 04/2022 Projekt “Bez modrín” realizovaný aj vďaka podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

04/2023 – 12/2023 Projekt “Stratené: Medúza” je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).

04/2020 – 12/2022 Projekt “Bez modrín” realizovaný aj s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Bezplatný hosting pre túto webstránku poskytuje www.websupport.sk.

Bezplatné využívanie platobnej brány zabezpečuje spoločnosť  Trust Pay, a. s.

Prvá verzia základnej webstránky bezmodrin.sk vznikla v roku 2015 vďaka Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Za podporu rozvoja aktivít prevencie a materiálnu pomoc rodinám v kríze ďakujeme 365.nadácia.

Ďakujeme za vašu podporu!


Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Darujem sumu
Darujem sumu

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.