„Až 28 % popredných slovenských športovkýň a športovcov priznalo, že sa stretlo s niektorou z foriem obťažovania či zneužívania,“ uvádza Slovenský olympijský a športový výbor na základe výsledkov anonymného dotazníka, ktorý realizovali v rámci iniciatívy Šport v bezpečí. Cieľom dotazníka bolo zistiť, do akej miery je obťažovanie a zneužívanie prítomne v športe na Slovensku.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pracuje v spolupráci s Komisiou SOŠV pre ženy a šport a Komisiou športovcov SOŠV na iniciatíve Šport v bezpečí. Jej vznik bol reakciou na čoraz hlasnejšiu a priamejšiu diskusiu o rôznych formách diskriminácie, obťažovania alebo zneužívania, nevynímajúc ani svet športu. Na stránke iniciatívy nájdu športovkyne a športovci kontakty na organizácie a linky pomáhajúce ľuďom zažívajúcim rôzne formy násilia, ako aj možnosť vyplnenia formuláru pre podanie oznámenia o diskriminácii, obťažovaní, šikanovani, zneužívaní alebo inej forme porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. 

V rámci iniciatívy Šport v bezpečí  boli na konci roka 2020 publikované výsledky anonymného dotazníka, ktorého cieľom bolo zistiť, či sa slovenské športovkyne a športovci v súvislosti so svojou aktívnou kariérou stretli s akoukoľvek formou obťažovania alebo zneužívania.

Z prieskumu vyplynulo, že skúsenosť s akoukoľvek formou obťažovania malo až 28 % respondentov. Častejšie pociťovali tieto neprijateľné prejavy ženy, priznala ich až tretina opýtaných (33,3 %). U mužov uviedla necelá pätina (19,35 %), že sa stretla s problematikou už aj osobne. 

Mnohí zo športovkýň a športovcov podľa odoslaných údajov zažili viaceré formy obťažovania a zneužívania. Najčastejšie z ponúkaných možností obťažovania a zneužívania uvádzali športovci nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade (23,61 %), nasledovali nevhodné dotieravé otázky (19,44 %) a sexuálne vtipy, pri ktorých sa necítili komfortne (16,67 %). V slovenskom športe sa objavili aj prejavy nevítaných žiadostí sexuálnej povahy (8,33 %), nežiadúcich fyzických kontaktov (6,94 %). Športovci a športovkyne sa stretli aj s nevítanými dotykmi intímnych častí tela (5,56 %), ale aj so sexuálnym útokom a znásilnením (po 1,39 %). Takmer 10 % športovcov a športovkýň zažilo iné formy obťažovania a nevhodného správania sa.

Športovkyne najčastejšie uvádzali, že boli obeťami nevhodných poznámok (34,15 %), sexuálnych vtipov (21,95 %) a dotieravých osobných otázok (19,51 %). Tie dominovali u mužov (19,35 %). Športovci sa oveľa častejšie stretali ako športovkyne s dotykmi intimných častí tela.

Zdroj: www.olympic.sk

Téme rôznych foriem násilia v ŠPORTE sme sa venovali aj v jedenástej epizóde podcastu Bez modrín so športovým psychológom Petrom Kuračkom. 

Aké nároky sú kladené na profesionálnych športovcov a športovkyne? Ako sa starajú o svoje duševné zdravie? Aké miesto majú v športe agresívne prejavy? A do akej miery je na Slovensku otvorená diskusia o sexuálnom zneužívaní v športových kluboch?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky spájajúce šport s rôznymi formami násilia sme sa spoločne snažili nájsť odpovede.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.