Pomáhajú ženám, mužom, mladistvým aj seniorom. Ak sa nachádzate v ťažkej životnej situácii, zažívate domáce alebo partnerské násilie, môžete sa obrátiť na Poradňu pre obete, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. O tom, ako pomoc prebieha a ako to v poradni funguje, sme sa porozprávali s právničkou a vedúcou poradne Sylviou Gancárovou a jej kolegyňou Angelikou Karasovou.

V akom režime je dostupná poradňa?

Pre klientky fungujeme v rámci bežných pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Mimo tohto času sa venujeme spracovaniu prípadov, administratíve a ďalšej agende súvisiacej s chodom poradne. Klientky sa objednávajú na základe telefonického, e-mailového alebo osobného kontaktu. Ročne vybavíme aj 250 klientok a keď si poradenstvo plánujeme, vieme si na ne vyhradiť viac času. Poskytujeme bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo pre obete domáceho násilia, najmä v trestnom konaní, prípadne s násilím súvisiacich veciach v civilných konaniach.

Potrebujete pomoc?

Centrum Slniečko, n.o.
0905 511 512
po-pia 8-18 hod
e-mail: poradna (at) centrumslniecko.sk

Kto by sa na vás mal bez váhania obrátiť? Možno si tento rozhovor číta niekto, kto sa v odpovedi nájde a dodáme mu odvahu.

Myslíme si, že by sa mal na nás obrátiť každý človek, ktorý má nejaký problém vo svojom vzťahu s partnerom, v rodine alebo s niekým inak blízkym. Pod problémom myslíme predovšetkým násilné prejavy, a to nielen fyzického charakteru, ale aj psychické, sexuálne, či ekonomické násilie alebo izoláciu. Mnoho ľudí si stále myslí, že o „násilie“ ide len vtedy, keď je obeť bitá a je jej fyzicky ubližované. Nie je to pravda. Oveľa častejšie sa stretávame s prejavmi psychického násilia. To sú napríklad znevažovanie, ponižovanie, zastrašovanie, citovým vydieranie, dehonestovanie, či vyhrážky násilím, a to i bez samotného násilia.

Pod sexuálnym násilím rozumieme akékoľvek zakázané či neželané prejavy sexuálnej povahy voči blízkej osobe. Patrí sem aj donucovanie k sexu, či vynucovanie si sexu medzi manželmi, vyžadovanie neobvyklých sexuálnych praktík, vystavovanie maloletých a mladistvých nevhodným sexuálnym prejavom a pornografii. Pod ekonomickým násilím chápeme situácie, kedy je obetiam bránené v nakladaní s vlastnými alebo spoločnými finančnými prostriedkami, nemôžu rozhodovať o ich použití, nemôžu nimi bez dovolenia manipulovať, ani o nich rozhodovať. Patrí sem aj taká situácia, že obeť musí svoju mzdu alebo iné (jej patriace) finančné prostriedky odovzdávať násilníkovi.

Zaznamenávame aj veľmi častý prejav násilia, ktorý sa nazýva sociálna izolácia. V takých prípadoch násilník priamo zakazuje alebo si neželá kontakty obete s rodinou, priateľmi, kolegami na pracovisku, či inak blízkymi osobami. Bez súhlasu alebo kontroly násilníka obeť často nesmie nikam ísť, ba ani vychádzať z domu.

Klientka k nám môže prísť sa iba poradiť, aby si sama ujasnila, v akej situácii sa nachádza. Jej prítomnosť v poradni neznamená, že je povinná odoberať aj nejaké iné služby a k ničomu ju to nezaväzuje. Pokiaľ jej to uľahčí komunikáciu s nami a bude sa cítiť bezpečnejšie, môže prísť aj s osobou, ktorej dôveruje (matka, sestra, priateľka…).

Kto by sa na vás mal bez váhania obrátiť? Možno si tento rozhovor číta niekto, kto sa v odpovedi nájde a dodáme mu odvahu.

Naša prvotná pomoc spočíva v tom, že klientke či klientovi pomôžeme zorientovať sa v ich probléme. Následne im môžeme odporučiť postup, ktorý by bol pre nich najlepší. Klienti si tento postup môže zvoliť, ale aj nemusia, ak nechcú. Môžu od nás odísť, premýšľať o všetkom, hľadať aj v sebe cesty riešenia a následne sa k nám vrátiť. Našich klientov nikdy k ničomu nenútime, nepodmieňujeme poskytované poradenstvo alebo ubytovanie v našich zariadeniach podaním trestného oznámenia alebo kontaktovaním polície. Naše poradenstvo je diskrétne. Klientka či klient môže vystupovať aj anonymne, nemusí uviesť svoje meno. Informácie o našich klientoch nikam neposúvame. Nemusia mať žiadne obavy ani v prípade, pokiaľ sa po čase rozhodnú, že nechcú byť u nás evidovaní ako klienti. Jednoducho požiadajú o odstránenie svojich údajov.

Mnoho ľudí si stále myslí, že o „násilie“ ide len vtedy, keď je obeť bitá a je jej fyzicky ubližované. Nie je to pravda. Oveľa častejšie sa stretávame s prejavmi psychického násilia.

Môže sa na vás obrátiť ktokoľvek alebo je to nejako limitované? Miestom pôsobenia, vekom, prípadne inak?

Obrátiť sa na nás môže ktokoľvek. Ženy, muži, nevylučujeme ani to, že u nás môže zaklopať na dvere aj mladistvá osoba. Pomáhame aj seniorom, ktorí tiež často bývajú obeťami domáceho násilia. Rovnako pomáhame aj cudzincom, kde jedinou prekážkou môže byť jazyková bariéra. Je preto dobré, keď prídu s niekým, komu dôverujú a vedel by im v poradenstve tlmočiť. Máme klientov z celej SR, aj zo zahraničia. Ak sú z väčšej vzdialenosti, pomáhame si e-mailom alebo telefónmi.

Pociťujete vo vašej práci nejakú sezónnosť? Dá sa povedať, že niektoré prípady a problémy sa v určitom období vyskytujú častejšie a v inom menej?

Sezónnosť podľa formy alebo prejavu násilia nepociťujeme. Mávame však „tichšie“ obdobia, napríklad v čase Vianoc, sviatkov alebo to tak bolo aj počas lockdownu. Následne však zaznamenávame oveľa viac kontaktov a žiadostí. Deje sa to predovšetkým z toho dôvodu, že počas sviatkov alebo inej sociálnej izolácie sú obete viac a dlhšie vystavené násiliu než zvyčajne. Vtedy si oveľa intenzívnejšie uvedomujú, že potrebujú pomoc, a tak nás vyhľadajú.

Vnímate nejakú zmenu v tom, s akými problémami sa ľudia na vás obracajú v súvislosti s aktuálnou situáciou vojny na Ukrajine?

Nejakú zmenu v spojitosti s vojnou na Ukrajine nepociťujeme. Zmena je len v tom, že máme v Útulku Bezpečný dom ubytované ukrajinské ženy a deti.

Ako sa na vás človek v núdzi môže obrátiť, ako vás môže kontaktovať?

Naša poradňa sa nachádza v centre Nitry. Je možné sa na nás obrátiť telefonicky na číslach 0917 545 808 alebo 0907 946 439 alebo e-mailom na poradna@centrumslniecko.sk.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).