V novembri je niekoľko dní, ktoré upriamujú pozornosť na práva detí a žien.

18. november je európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november je svetový deň detí, kedy si pripomíname prijatie dohovoru o právach dieťaťa. V tomto období je aj množstvo komunikačných kampaní, ktoré zvýrazňujú tému domáceho násilia. Jednou z najznámejších celosvetových kampaní je od roku 1991 kampaň 16 dní aktivizmu, ktorá začína 25. novembra, kedy je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a vrcholí svetovým dňom ľudských práv, ktorý je 10.decembra. Centrum Slniečko už deviaty rok organizuje 18. novembra tradičnú Bubnovačku.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.