Projekt neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. s názvom Bez modrín bol predstavený v októbri 2020. Po diskusiách pri okrúhlom stole bude v januári 2021 predstavená prvá epizóda špeciálnej podcastovej relácie.

Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta”. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o., ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto predstavila tento rok projekt Bez modrín

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i  študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov.

Násilie páchané na zraniteľných skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát. Významnou súčasťou projektu je preto aj analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí a organizácia okrúhlych stolov.

Od spustenia projektu v októbri 2020 sa podarilo zorganizovať tri diskusie pri virtuálnom okrúhlom stole moderované riaditeľkou Centra Slniečko Marianou Kováčovou za účasti zástupkýň a zástupcov organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia. 

Na prvú diskusiu boli špeciálne prizvané Klaudia Schneiderová z občianskeho združenia Brána do života, o.z. a Anna Surovcová z Centra sociálnych služieb Krupina. Témou boli bezpečné ženské domy a systém ich fungovania. 

Možnosti nastavenia účinnej systémovej ochrany žien zažívajúcich násilie a obetí domáceho násilia boli predmetom druhej diskusie pri virtuálnom okrúhlom stole, ktorej sa ako zástupkyňa štátu zúčastnila aj generálna riaditeľka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Anna Verešová.

V nadväznosti na vtedajší priebeh medzirezortného pripomienkovania novely zákona o obetiach trestných činov boli pri treťom virtuálnom stole prítomní riaditeľ odboru ľudských práv Marián Filčík s Kristínou Kročkovou z odboru ľudských práv, ktorí spomínanú novelu pripravovali. Zúčastneným pomohli ozrejmiť, ako to bude od januára 2021 fungovať – ako sa Ministerstvo spravodlivosti popasovalo s jednotlivými pripomienkami v pripomienkovom konaní, kedy by sa mohli intervenčné centrá zavádzať do praxe a ako si predstavuje Ministerstvo spravodlivosti ich financovanie.

S cieľom informovania a vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme domáceho a rodovo podmieneného násilia sa v rámci projektu spúšťa aj špeciálna podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú.

Podcast bude vychádzať od januára 2021 s dvojtýždňovou periodicitou. Prvá epizóda sa pozrie na tému domáceho a rodovo podmieneného násilia z pohľadu autoriek a autorov podcastu, ktorí sa téme násilia venujú prostredníctvom neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o..

Odkedy je s nami násilie? Ako sa vyvíjajú naše postoje voči nemu? Prečo je prevencia kľúčová? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky už čoskoro v epizódach podcastu Bez modrín!

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.