Rodovo podmienené násilie označuje činy násilia namiereného voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo neprimerane postihujúce osoby určitého pohlavia. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Aj to nás motivovalo porozprávať sa v podcaste Bez modrín o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Naše pozvanie prijal Andrej Kuruc.

Rodovo podmienené násilie sa od iných foriem násilia odlišuje tým, že je spojené s nerovnováhou moci medzi mužmi a ženami a s rodovou nerovnosťou. Vychádza z určitých presvedčení, aké pozície a úlohy by ženy a muži mali zastávať v spoločnosti. V našej spoločnosti stále pretrvávajú mýty, že muži sú “zodpovední” za ženy a to niekedy vedie k tomu, že v spoločnosti, kde sú tieto rodové stereotypy silne akceptované, je násilie vo veľkej miere rozšírené v partnerských vzťahoch, ale aj všeobecne násilie na ženách. Je to spôsobené aj tým ako sa na rodiny nahliadalo v minulosti. V spoločnosti sa veľmi dlho predpokladalo, že žena má byť doma, má byť k dispozícii mužovi a má muža poslúchať. Aké sú hlavné príčiny existencie rodovo podmieneného násilia? Aké formy rodovej diskriminácie sú u nás najčastejšie? Aká je bezpečná reakcia na sexuálne obtažovanie? 

Andrej Kuruc vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, odbor poradenstvo a klinická psychológia. Má skúsenosti z mnohých projektov v Iniciatíve Inakosť, divadle Nomantinels a z InPoradne. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pôsobí v tíme “Toto je rovnosť”, ktorý sa venuje prevencii rodovej diskriminácie.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.