V prípade, že sú násilníkmi rodičia dieťaťa, je na orgánoch činných v súdnom konaní, aby to dokázali a vymerali im trest. Páchateľom hrozí v závislosti od závažnosti činu tresť odňatia slobody od troch rokov až na doživotie.

Deti násilným rodičom nemusia byť odobraté navždy. Na začiatku sú vyňaté dočasne, pričom počas doby vyňatia konajú orgány činné v trestnom konaní. Ak bolo dieťa vyňaté kvôli násiliu, terénny tím pracuje s bližšou aj širšou rodinou a snaží sa nájsť možnosti návratu dieťaťa do rodinného prostredia. Samozrejme jedine za podmienky, že to bude pre dieťa bezpečné. Dieťa sa tak môže následne zveriť do starostlivosti starým rodičom, súrodencom rodičov, alebo aj širšej rodine, pokiaľ sú ochotní za dieťa prevziať zodpovednosť.

V prípadoch, kedy sa nepodarí umiestniť dieťa do bezpečného rodinného prostredia v rámci jeho vlastnej rodiny, môže ísť buď do pestúnskej starostlivosti, alebo ústavnej starostlivosti.

Veľké detské domovy boli nahradené Centrami pre deti a rodinu, ktoré sú menšie a viac pripomínajú rodinné prostredie. Sú prípady, kedy sa po vykonaní trestu rodiča dieťa vráti do svojej nukleárnej rodiny, no jedine ak existuje odôvodnený predpoklad, že sa násilie a týranie už nebude opakovať.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).