Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Prvá epizóda predstavila myšlienku podcastu a pomohla objasniť základy z pojmoslovia násilia.

Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Podcast je súčasťou rovnomenného projektu, ktorého cieľom je okrem vzdelávania odborníkov či organizácie okrúhlych stolov aj priblíženie témy násilia verejnosti. 

V prvej časti úvodnej epizódy sa predstavili tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík. Martina Slováková pomáha ako vyštudovaná multimediálna výtvarníčka s komunikáciou projektov rôznym subjektom z neziskového sektoru, medzi ktoré patrí aj Centrum Slniečko, n.o.. V rámci podcastu Bez modrín bude poslucháčov všetkými epizódami sprevádzať ako moderátorka. 

Vznik a myšlienku podcastu pomohol v úvode predstaviť aj Ivan Ježík, ktorý sa dlhé roky venuje vzdelávaniu a prepájaniu sektorov i tém. V podcaste Bez modrín pomáha ako dramaturg a scenárista. Budem ti postupne navrhovať stretnutia s rôznymi ľuďmi z rôznych pracovných oblastí. Zo psychológie či sociológie, no možno ti prihrám aj nejakého športovca, pedagógov, rodičov alebo ľudí z kultúry. Myslím si, že je dobré vidieť aj takúto zložitú tému v omnoho širšom kultúrnom a historickom kontexte,” vysvetľuje v úvode epizódy Ivan Ježík. 

Druhá časť epizódy upriamuje pozornosť na samotnú tému násilia. Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, ktorá sa problematike týraných a sexuálne zneužívaných detí a žien venuje od roku 1990, v nej približuje základy pojmoslovia násilia a hovorí o fungovaní ochrany obetí. Upozorňuje, že násilie má mnohé formy a to fyzické je len jednou z nich. 

 Dôležitá je prevencia, ktorú celé roky zanedbávame. Treba s ňou začať čím skôr, od malých detí. Rozprávať sa o tom, ako riešiť nenásilné konflikty, ako počúvať či ako komunikovať,” upozorňuje Mariana Kováčová. 

Jedným z posolstiev ako epizódy, tak aj celého podcastu je fakt, že násilie sa týka všetkých. Všetkých sociálnych i vekových skupín bez rozdielu. V druhej časti epizódy sa tak hovorí aj o systémových zmenách, ktoré sa za ostatných 20 rokov podarilo či nepodarilo v oblasti prevencie a ochrany obetí domáceho násilia urobiť. 

Viac informácií o podcaste možno nájsť na www.bezmodrin.sk/podcast.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.