Hlavnou témou druhej diskusie pri okrúhlom stole v projekte Bez modrín boli možnosti nastavenia účinnej systémovej ochrany žien zažívajúcich násilie, obetí domáceho násilia. 

Dňa 23. 11. 2020 sa uskutočnila druhá diskusia pri okrúhlom stole v projekte Bez modrín. Vzhľadom na situáciu sa, podobne ako prvá diskusia, uskutočnila online. Virtuálny okrúhly stôl bol zameraný na skúsenosti so vznikom a prevádzkovaním poradenských centier a zariadení núdzového bývania, presnejšie bezpečných ženských domov – špecializovaných  pobytových zariadení pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Hlavnými diskutujúcimi boli riaditeľka Centra Slniečko, n.o. Mariana Kováčová spolu s generálnou riaditeľkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Annou Verešovou. Online okrúhleho stola sa so svojimi otázkami a skúsenosťami zúčastnili aj odborníčky, ktoré dlhé roky pracujú v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a zariadeniach núdzového bývania. 

V priebehu diskusie sa vyjasnili viaceré otázniky týkajúce sa neustále sa opakujúceho problému financovania, zastabilizovania ako poradenských centier, tak bezpečných ženských domov, ktorých prevádzkovanie závisí dlhoročne od grantov a dotácií. Absencia systémového financovania a stability prináša odliv odborníčok v téme, frustráciu a ohrozuje kvalitu služieb pre ženy zažívajúce násilie. 

Účastníčky diskusie dospeli na základe identifikácie závažných problémov aj k návrhu konkrétnych riešení. Zhodli sa, že zákon o sociálnych službách potrebuje zmeny, ako napríklad jednoznačné zastrešenie bezpečných ženských domov/zariadení núdzového bývania aj s dostatočným krytím zo strany štátu. Ako potrebné vzišli z diskusie aj novelizácia zákona o dotáciách, analýza skutočných potrieb poradenských centier a bezpečných ženských domov/zariadení núdzového bývania či príprava Národného akčného plánu na elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2026 s možnosťou preklenutia aj do komunitných plánov či regionálneho rozvoja.

Dôležitosť vzájomnej spolupráce a participácie na vytváraní systémových zmien v prospech žien zažívajúcich násilie a v prospech obetí domáceho násilie bola počas diskusie niekoľkokrát spomenutá. A to ako v kontexte spolupráce samostatného neziskového sektora, tak aj potreby rokovaní mimovládnych organizácií s MPSVR SR. Účastníčky sa na základe toho dohodli na uskutočnení ďalších stretnutí s cieľom realizácie na diskusii navrhnutých riešení.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.