Novela zákona o obetiach trestných činov prešla medzirezortným pripomienkovaním. Dňa 16. decembra vláda schválila zlepšenie pomoci pre obete trestných činov.

Úprava zákona sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach. Jedným zo spôsobov pomoci je zjednodušenie prístupu k odškodneniu či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete v každom samosprávnom kraji. 

„Cieľom tohto návrhu je zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou obete trestných činov bezpochyby sú. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a ja verím, že predložený návrh zákona nájde dostatočnú podporu aj v parlamente, aby sme  úroveň tejto ochrany podstatne zvýšili,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Novelizácia sa týka právnej pomoci a rozšírenia na civilné konania týkajúce sa napríklad návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa. 

Významnou časťou novely je aj rozšírenie okruhu obetí o pozostalé blízke osoby a zjednodušenie prístupu k odškodneniu. Za účelom zjednodušenia prístupu obetí k odškodneniu a minimalizácie rizika viktimizácie budú môcť obete žiadať o odškodnenie od štátu už po začatí trestného konania. Po poskytnutí odškodnenia obeti bude od páchateľa vymáhať odškodnenie už samotný štát.

Jedným z kľúčových návrhov, čo sa poskytovania pomoci obetiam domáceho násilia týka, je zriadenie intervenčných centier v každom samosprávnom kraji. Intervenčné centrá budú podľa tejto novely po vykázaní násilníka políciou z bytu proaktívne kontaktovať do 72 hodín obeť, ktorej ponúknu potrebnú odbornú pomoc. Poskytnú tak krízovú intervenciu psychológa a sociálneho pracovníka, právnu pomoc s predĺžením ochranného opatrenia a zároveň vyhodnotia hrozby nebezpečenstva a vytvoria bezpečnostný plán tak, aby ochránil obeť pred ďalšími možnými útokmi a postupne sa dokázala vymaniť z násilia. 

Vzhľadom na súčasnú formu financovania akreditovaných subjektov, ktorá je z dlhodobého hľadiska nevyhovujúca a neumožňuje zabezpečenie poskytovania kontinuálnej odbornej pomoci a zvyšovanie jej kvality i dostupnosti, je súčasťou novely aj doplnenie modelu financovania cez dotácie o možnosť uzavrieť zmluvu na dlhšie obdobie, napr. 3 roky, a to osobitne pre subjekty, ktoré budú pôsobiť ako intervenčné centrá.  

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3073