Spoločenská debata ohľadom násilia páchaného na LGBTIQ+ ľuďoch je zameraná na externé násilie, vonku, na verejnosti, medzi prakticky cudzími ľuďmi. Problematika domáceho násilia je niečo, s čím sa queer ľudia potýkajú v rámci svojho života častejšie ako bežný heteronormatívny človek a pomoc pre nich je naopak nedostupnejšia.

K výskytu domáceho násilia na queer ľuďoch vznikla v roku 2017 na Slovensku  štúdia*, ktorá sa zamerala na zmapovanie problému, ktorému čelia mnohí LGBTIQ+ ľudia vo svojich rodinách v súvislosti so zverejnením svojej identity (tzv. coming out). Ak sa jedná o jednorazovú záležitosť – výbuch hnevu pri coming oute, často spôsobený strachom, frustráciou, konflikt pri diskusii a podobne, je možné vzťahu pomôcť. Riešenie sa dá nájsť vo vzájomnom vzťahu. Postavenie oboch strán je rovnocenné a nedochádza k zneužitiu moci zo strany rodičov, príbuzných.

Avšak opakované stupňujúce sa násilie nie je možné ukončiť ako vzťahovú záležitosť. Väčšinou skončí až zásahom zvonku, odchodom či vyhodením LGBTIQ+ osoby z domu, tlakom zo strany príbuzných a priateľov, intervenciou zo strany úradov či organizácií alebo privolaním polície. Toto násilie zo strany rodinných príslušníkov zároveň vykazuje aj prvky rodovo podmieneného násilia. Na základe tohto prieskumu sa zistilo, že rôzne formy násilia (vrátane domáceho násilia) zažilo na Slovensku 31 % LGBTIQ+ ľudí. Osobné obťažovanie za posledných 5 rokov doma, prípadne v iných prostrediach zažilo až 54 % queer ľudí. Závažné incidenty ako obťažovanie zo strany rodiny zažilo podľa výsledkov prieskumu 5 % LGBTIQ+ ľudí. Najvážnejšie fyzické útoky alebo ohrozenie násilím zo strany rodiny zažilo až 9 % LGBTIQ+ ľudí.

inPoradňa

Ak sa chceš porozprávať, ak potrebuješ informácie, ktoré súvisia s tým, že si queer človek, alebo potrebuješ podporu v tom, čo prežívaš. InPoradňa, ktorú prevádzkuje Iniciatíva Inakosť, zabezpečuje poradenstvo pre LGBTIQ+ ľudí.

www.inporadna.sk

Formy násilia na LGBTIQ+ ľuďoch sú rovnaké ako formy násilia na akomkoľvek človeku:

  • fyzické násilie, ktorého cieľom je spôsobiť bolesť a utrpenie, dokonca až smrť,
  • psychické násilie so zámerom ponížiť ľudskú dôstojnosť a zraniť integritu jedinca pričom dôsledkom jeho dlhodobého trvania sú početné traumy, stres, nízke sebavedomie, depresie, zneužívanie návykových látok,
  • sociálne násilie, najmä nútená izolácia obete, kontrola jej aktivít aj v online svete, na sociálnych sieťach, ale aj obmedzenie na slobode pohybu,
  • ekonomické násilie, ktorého častým prejavom je vyhrážanie stopnutia vreckového, podpory popri štúdiu, či vyhrážky vydedením, neprispievaním na životné potreby až po vyhodenie z domu,
  • sexuálne násilie, kde to začína dehonestujúcimi sexuálnymi narážkami, neželanými dotykmi intímnych partií, nútené sledovanie pornografie až po extrémne prípady znásilnenia, aby sa obeť „napravila“.

Dopady násilia na život LGBTIQ+ ľudí sú závažné, od odmietnutia rodičmi, cez bezdomovectvo, zdravotné ťažkosti najmä v oblasti duševného zdravia (objavujú sa častejšie depresie, úzkosti a suicidálne myšlienky) a ťažkosti spojené s užívaním návykových látok. LGBTIQ+ ľudia sú tiež viac ohrození v oblasti sexuálneho zdravia a častokrát sa cítia „nútení” opustiť svoju krajinu kvôli predsudkom, neprijatiu a násiliu spojeným s ich orientáciou a rodom.

* Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie, 2017, autori: Mgr. Jana Jablonická – Zezulová, Ing. Mgr. Andrej Kuruc, Mgr. Martin Macko, Mgr. Romana Schlesinger, vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny

Cieľovou skupinou materiálu sú pomáhajúce profesie ako psychológovia a psychologičky, sociálni pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamestnankyne poradenských centier, krízových stredísk, MVO poskytujúcich služby osobám, ktoré zažili domáce alebo rodovo podmienené násilie. Snažili sme sa zmapovať dostupné opatrenia aj prostredníctvom príkladov dobrej praxe zo zahraničia pre pomáhajúce profesie s cieľom poskytnúť relevantné informácie, ako toto náročné obdobie mladým LGBT ľuďom čo najviac uľahčiť, poskytnúť im podporu a skvalitniť ich život.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.