November je mesiacom významných dátumov v oblasti ochrany práv detí. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním,19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. 

18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Sexuálne vykorisťovanie a sexuálne násilie páchané na deťoch sú tragickou realitou spoločnosti. Ide o vážne porušovanie základných ľudských práv, ktoré má tendenciu spôsobiť dlhodobo negatívne následky v živote postihnutých obetí. 

Rada Európy, ktorá sa označuje za najvýznamnejšiu organizáciu na ochranu ľudských práv na európskom kontinente, sa preto snaží aj v tejto téme prinášať efektívne riešenia a zvyšovať povedomie. V roku 2015 vyhlásila 18. november za Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 

V rámci tohto dňa vyzýva všetky členské štáty každoročne verejne upriamiť pozornosť na tému sexuálneho zneužívania detí a podniknúť praktické kroky k riešeniu tohto problému. Cieľom Európskeho dňa je aj zvyšovanie povedomia o tzv. Lanzarotskom dohovore, ktorý zaväzuje štáty Európskej únie kriminalizovať všetky formy sexuálneho zneužívania detí a súčasne objasňuje spôsoby, ako proti nemu bojovať.

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Milióny detí na svete trpia následkami týrania a zneužívania. Dňa 19. novembra si tak každoročne pripomíname, že najúčinnejším prostriedkom na elimináciu týchto javov je prevencia. 

Za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania vyhlásila 19. november Svetová ženská organizácia (WWS – The World Women Summit) v roku 2000. 

Pri príležitosti tohto dňa sa na Slovensku koná pravidelne aj akcia s názvom „Bubnovačka”,  ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Je súčasťou podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť”, ktoré šíri myšlienku toho, že deti pred násilím ticho neochráni.

20. november – Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF a výročie Dohovoru o právach dieťaťa

V roku 1989 bol dňa 20. novembra prijatý Valným zhromaždením OSN významný dokument, ktorý si v mesiaci november pripomíname – Dohovor o právach dieťaťa. Tento dokument postupne ratifikovalo 193 krajín, v dôsledku čoho sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii. Dohovor o právach dieťaťa je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom presadzovania práv detí, pričom definuje občianske, politické, ekonomické, sociálne, zdravotné a kultúrne práva detí. Za Dieťa považuje každú osobu  mladšiu ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr).

Podľa druhého článku Dohovoru o právach dieťaťa sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, zaviazané rešpektovať a zabezpečiť práva stanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu, ktoré je pod ich jurisdikciou, bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pokožky, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov.

Od jeho prijatia nemajú deti len povinnosť poslúchať dospelých. Naopak, majú svoje práva, ktoré musia rešpektovať ich rovesníci, dospelí aj celá spoločnosť.

Dohovor je založený na tzv. „3 P“ odvodených z anglického jazyka. Participation – účasť detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú (napr. pri adopcii, v  súdnych, administratívnych konaniach, ale aj doma, v  škole), protection – ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva (napr. pred násilím, zneužívaním, mučením, vykorisťovaním, svojvoľným zadržiavaním), provision – zabezpečenie ochrany práv a istôt detí (napr. právo na meno, národnosť, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie).

Pri príležitosti každoročných osláv výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa bol 20. november vyhlásený organizáciou UNICEF za Svetový deň detí.