Domáce násilie  zahŕňa všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, ktoré pácha osoba, ktorá je alebo bola blízkou osobou obete. Domáce násilie zahŕňa partnerské násilie, ako aj násilie medzi ostatnými členmi a členkami rodiny. Pri domácom násilí dochádza k násiliu za zatvorenými dverami a ide v ňom o uplatnenie moci jedného člena domácnosti nad ostatnými a nejde o jednorázový atak.  Domáce násilie môže smerovať k rôznym členom a členkám rodiny – ženám, deťom, starším ľuďom, znevýhodneným osobám. 

Násilie  páchané na ženách sú všetky činy rodovo podmieneného násilia namierené voči ženám a dievčatám, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

Rodovo podmienené násilie páchané na ženách je výsledok sociálnych vzťahov s nerovnomerným rozdelením moci, v ktorých ženy majú voči mužom podradenú pozíciu – rodovej nerovnosti. Hoci sa najčastejšie deje v partnerských vzťahoch, rovnako môže byť páchateľom syn, otec alebo iný príbuzný, na ktorom je žena závislá alebo je k nemu v nerovnom mocenskom postavení.  

Uplatňovanie  rodovej rovnosti vyžaduje rovnaké zastúpenie a účasť mužov a žien v ekonomike, rozhodovacích procesoch, rovnako ako v spoločenskom, kultúrnom a občianskom živote. Jedine touto cestou môžu muži a ženy rozvinúť naplno svoje schopnosti. To predpokladá spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi mužov a ženy, prerozdelenie moci a starostlivosti o deti, a oslobodenie od násilia založeného na rôznosti pohlaví.

 

Formy násilia páchaného na ženách a domáceho násilia

  • Fyzické násilie – sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné.
  • Psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.
  • Sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a pod.
  • Ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.