Vzhľadom na skutočnosť, že maloleté osoby nie sú oprávnené ani spôsobilé vystupovať v konaní pred súdom samostatne, je nevyhnutné, aby boli zastupované zástupcom. Ako sa však postupuje v prípade rozvodových konaní? Kto háji záujmy a práva dieťaťa, keď sú zákonní zástupcovia spoločne s deťmi zúčastnenými stranami?

Rozvodové konania sú naročným obdobím zanechávajúcich modriny na duši nejedného dieťaťa. V tomto období preto zohráva dôležitú rolu aj funkcia tzv. kolízneho opatrovníka, ktorého úlohou je maloleté dieťa v konaní pred súdom zastupovať a chrániť jeho najlepší záujem a práva. 

„Kolízny opatrovník v zmysle civilného mimosporového poriadku je zástupcom maloletých detí v konaní. Pokiaľ sa bavíme konkrétne o rozvodovom konaní, tak môže byť ustanovený aj ako blízka osoba maloletého dieťaťa, nemusí to byť v zmysle zákona len pracovník Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ hovorí advokát Matúš Kanis v podcaste Bez modrín

V prípade, ak sa má stať kolíznym opatrovníkom blízka osoba maloletého dieťaťa, musia sa na výbere danej osoby dohodnúť obaja rodičia. V spojení s tým, že sa málokedy nájde člen rodiny, ktorý sa na vstúpenie do rozvodového konania svojich blízkych cíti, kolíznym opatrovníkom nebývajú blízke osoby dieťaťa často. V drvivej väčšine prípadov je za kolízneho opatrovníka ustanovený orgán sociálnoprávnej ochrany detí, teda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorého je prípadom poverená konkrétna osoba.

„Úlohou kolízneho opatrovníka je zastupovať dieťa a chrániť najlepší záujem a práva dieťaťa v konaní pred súdom. Jeho úlohou je taktiež v priebehu konania poskytovať sociálne poradenstvo a primeraným spôsobom dieťaťu vysvetliť, čo ho bude čakať a uistiť ho v tom, že sa na osobu poverenou funkciou kolízneho opatrovníka môže spoľahnúť,“ dodáva Kanis.

V konaní sú kolíznemu opatrovníkovi priznané práva a povinnosti účastníka konania, ktoré ho oprávňujú k tomu, aby sa v priebehu konania zúčastňoval na pojednávaniach súdu. Taktiež má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyšli v konaní najavo, navrhovať vykonanie procesných dôkazov, prípadne navrhovať ďalšie dokazovanie, a taktiež navrhovať súdu, ako má vo veci rozhodnúť vzhľadom na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje.

Viac o kompetenciách kolízneho opatrovníka nájdete tu.

Na otázku, či vie byť kolízny opatrovník nápomocný pri dokazovaní domáceho násilia v rodine, odpovedal advokát Matúš Kanis nasledovne: „Tu sa dostávame práve do stretu s realitou, kedy sa nám veľmi ťažkým spôsobom vôbec darí presviedčať kolíznych opatrovníkov o tom, že by sa mali zaujímať aj o históriu násilia v rodine.“ Kanis, ktorý sa ako advokát zaoberá pomocou obetiam sexuálneho, domáceho a partnerského násilia, jedným dychom dodáva, že je otázne, či kolízni opatrovníci sú vôbec natoľko scitlivení a vzdelaní v tejto téme, aby vedeli odhaliť násilie v rodine. A ak už majú takéto podozrenie, tak či sa vedia k nemu postaviť spôsobom, ktorý je pre maloleté dieťa bezpečný a ktorý ho celým procesom bezpečne prevedie.

„Všetci, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujeme, voláme po systematickom vzdelávaní,“ vysvetľuje Kanis, „tu nepomôže ani jednodenný, ani týždenný kurz. Z príkladov dobrej praxe vieme, že je potrebné, aby prebiehalo dlhodobé, niekoľkoročné vzdelávanie a scitlivovanie.“ 

Vypočujte si dvanástu epizódu podcastu Bez modrín o vplyve rozvodu na deti. Okrem Matúša Kanisa z advokátskej kancelárie Kanisová&Kanis Advokátska kancelária s.r.o., sa k téme rozvodu a tým spojeným psychickým násilím na deťoch vyjadruje aj Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré je prevádzkované neziskovou organizáciou Centrum Slniečko.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.