Medzinárodná konferencia a následný 3-dňový workshop pod vedením Eliane G. Stefango, klinickej psychologičky, psychoterapeutky a súdnej znalkyne z Illinois sa konali v poslednom marcovom týždni od 27.-30.3. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Uskutočnili sa aj vďaka podpore nášho generálneho partnera The Velux Foundations. Konferenciu otvorila organizátorka Mariana Kováčová z Centra Slniečko.

Po celodňovej konferencii o sexuálne zneužívaných deťoch, kde rečnili okrem Eliane aj klinický psychológ Jan Kožnar z Psychiatrickej nemocnice v Bohniciach a akademická sochárka Jaroslava Šicková-Fabrici, ktorá sa venuje arteterapii od roku 1984, sa rozbehol medzinárodný workshop. Ten bol zameraný na získanie zručností vo vedení forenzného rozhovoru s dieťaťom, ďalej na získanie informácii a ich uplatnenie v praxi zameraných na príznaky a prejavy sexuálneho zneužívania detí, o rodinnej dynamike, podpornom systéme, práci so súrodencami atď.

Eliane hovorila aj o páchateľoch sexuálneho násilia, no najmä o tom, ako viesť rozhovor so sexuálne zneužívaným dieťaťom a o cykle sexuálneho zneužívania. Z jej dlhodobej praxe má veľa skúseností ako súdna znalkyňa s prácou so štandardizovaným protokolom, ktorý chráni detské obete. Nakoniec vysvetľovala využitie hračiek, anatomických bábik a arteterapie u takto zneužívaných detí.

Eliane Stefango pochádza z Brazílie, kde v roku 1979 ukončila štúdium psychológie. Dlhodobo však žije a pracuje v USA v štáte Illinois. Má dlhoročné skúsenosti v individuálnej a rodinnej psychoterapii so sexuálne zneužívanými deťmi, s detskou traumou, krízovým poradenstvom pre tých, ktorí prežili znásilnenie, ale aj v skupinovom poradenstve pre sexuálne zneužívané deti. Intervenciu a pomoc poskytuje aj španielsky hovoriaci deťom a rodinám. Ako súdna znalkyňa sa už dlhé roky venuje forenznému hodnoteniu sexuálne zneužívaných detí. Pracuje vo významných inštitúciách zameraných na pomoc a podporu deťom a rodinám v kríze.

Dvadsaťdva účastníkov workshopu, ktorí prežili tieto náročné dni, sú dnes už vycvičení odborníci a môžu dôležitú osvetu šíriť ďalej. Naučili sa, ako sa postupuje pri podozrení na sexuálne zneužívanie podľa jasne stanoveného protokolu a štandardov. Už vedia, ako by sa mal viesť forenzný rozhovor s dieťaťom, že by ho mal vykonávať len vyškolený psychológ, či sociálny pracovník na ôsmich stretnutiach, ktoré majú presnú štruktúru a ak má hodnotiteľ podozrenie na sexuálne zneužívanie, tak zastupuje dieťa aj na súde. To všetko sú veci, ktorými by sme sa na Slovensku mohli inšpirovať, pretože v súčasnosti jedno dieťa spovedá aj 6 dospelých naraz v jednej miestnosti na jednom stretnutí a následne ešte musí vypovedať aj pred súdom.

Táto konferencia s workshopom v nás zanechala hlboký dojem a nádej, že ak dokážeme dať veci na Slovensku do pohybu, môžeme ochrániť od sekundárnej viktimizácie množstvo detí. Videli sme, že sa to dá, ako sa to dá a že to má zmysel. Centrum Slniečko sa snaží o legislatívne zmeny už vyše 23 rokov. Ďakujeme Eliane Stefango, FSVaZ UKF v Nitre, generálnemu partnerovi The Velux Foundations a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme sa o tak dôležitej téme mohli dozvedieť viac.   

Foto: Jakub Kovalík