Bezpečné ženské domy sa stávajú v dnešnom svete kľúčovými inštitúciami v boji proti násiliu páchanému na ženách a deťoch. To, ako takéto zariadenia fungujú a aké služby svojim klientkám poskytujú, nám priblížila JUDr. Sylvia Gancárová z Centra Slniečko, n.o., vedúca Poradne pre obete s Bezpečným ženským domom v Nitre.

Vedeli by ste v skratke vysvetliť, čo je vlastne bezpečný ženský dom (BŽD)? 

Bezpečný ženský dom je špeciálne „krízové centrum“ s osobitným poslaním a širokou ponukou pomoci. Je určený pre ženy a ich deti, ktoré sú bezprostredne ohrozené násilím. Umožňuje im, aby unikli násiliu, mohli chrániť svoj život a nájsť tam ochranu a bezpečie. 

Tieto zariadenia sú dôležitým faktorom spoločenského rozvoja nielen tým, že poskytujú ženám a deťom bezpečné prostredie, ale aj presadzovaním rovnakých práv a príležitostí pre ženy a mužov, ako aj základných ľudských práv. Okrem chráneného ubytovania BŽD  poskytuje aj bezplatnú špecializovanú sociálnu, právnu a psychologickú pomoc.  

Akým spôsobom BŽD poskytuje chránené ubytovanie?

Takéto zariadenie musí vyhovovať európskym štandardom ochrany. Je to preto, že tieto  zariadenia pomáhajú ženám a ich deťom, ktoré sú napríklad na úteku pred násilím alebo sú priamo, bezprostredne ohrozené násilím zo strany blízkej osoby. Deje sa to najmä tým, že  adresa zariadenia ja utajená, zariadenie má špeciálne chránený vstup do objektu, zabezpečenie okien, nepriehľadné oplotenie, nepriestrelné vstupné dvere, funkčný vonkajší aj vnútorný kamerový systém, panikové tlačidlo s napojením na políciu a podobne.  

Ako ste spomenuli, BŽD poskytuje svojim klientkam okrem chráneného ubytovania aj iné formy pomoci. V čom spočívajú?

Okrem chráneného ubytovania poskytuje BŽD aj špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo. To sociálne spočíva v zorientovaní sa klientky v jej aktuálnom probléme, v tom, že si ona aj my ujasníme jej potreby a priority. Či už je to zverenie maloletých, výživné, určenie otcovstva, styk druhého rodiča s deťmi, rozvod, vyporiadanie spoločného majetku po rozvode,  rôzne exekúcie, hľadanie  novej práce, umiestnenie detí do škôl, škôlok, hľadanie lekárov a podobne. 

V oblasti práva je to najmä spisovanie rôznych podaní na súdy, úrady, zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci cez CPP, spisovanie  odvolaní na súdy a sprevádzanie  na pojednávaniach. Tiež poskytujeme širokú škálu právnej pomoci v trestnom konaní, od spisovania trestných oznámení, účasti na úkonoch, zastupovania v trestných konaniach na polícii a v trestných konaniach na súdoch.

Rovnako poskytujeme aj pomoc psychologičky a to priamo v zariadení, tak ženám ako aj deťom. Treba zmieniť aj pomoc pri nadobúdaní rodičovských zručností a schopnosti orientovať sa v reálnom svete, nakoľko nie všetky klientky prichádzajú z takého prostredia, ktoré by ich k týmto zručnostiam motivovalo. 

Je prijatie klientky do vášho zariadenia sprevádzané začatím trestného konania? 

Nie, nie je. Ešte stále panuje také nesprávne povedomie, že podanie trestného oznámenia na polícii je podmienkou ubytovania. Toto však nikdy nebolo, ako aj teraz nie je, pravdou. Je vecou klientky ako sa rozhodne, či chce násilie riešiť len právnymi krokmi na civilnom súde (odchod, zverenie detí, rozvod), alebo sa chce obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní. V oboch prípadoch jej poskytneme bezplatne sociálne alebo právne poradenstvo, asistenciu na pojednávaní súdu alebo zastupovanie v trestnom konaní formou splnomocnenca poškodenej v trestnom konaní.

Akým spôsobom sa ku vám klientky dostanú? 

Klientky sa k nám môžu dostať rôznymi spôsobmi. Častý je priamy telefonický kontakt so žiadosťou o pomoc, nakoľko na stránke neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. máme uvedený telefonický kontakt. Rovnako často sa nám ozývajú podobné spolupracujúce   organizácie alebo úrady práce či iné mimovládne organizácie so žiadosťou o pomoc a umiestnenie klientky. Je to najmä vtedy, ak ide o špecifický prípad násilia, ktorý si vyžaduje špeciálnu ochranu. 

Na základe niekoľkoročnej dobrej spolupráce s policajtmi v Nitrianskom kraji máme aj také prípady, že sa nám ozve vyšetrovateľ alebo policajt prvého kontaktu so žiadosťou o pomoc pre klientku, prípad ktorej práve rieši.

Koľko času zvyknú v priemere klientky v BŽD stráviť? 

Je to rôzne, určujúce je to, kedy sa už cítia byť  neohrozované a majú vyriešené najzávažnejšie problémy, s ktorými k nám prišli. Teda najčastejšie po ukončení trestného konania, alebo potom, ako je násilná osoba vzatá do väzby, tiež vtedy, ak im súd zverí deti a určí výživné, teda sa už nemusia báť únosu detí a podobne. Niektoré odchádzajú po rozvode, iné v dobe, kedy im pomôže rodina vytvorením zázemia, ale sú aj také, ktoré sú schopné postaviť  sa na vlastné nohy, nájsť si prácu, bývanie a žiť svoj vlastný život, teraz už bez násilia.

V zásade u nás môžu byť 6 mesiacov, ak ide o prípad, hodný zreteľa, kedy sa klientka veľmi snaží a čaká na pridelenie sociálneho bytu, resp. vysporiadanie spoločného majetku, môžeme ju na ďalších 6 mesiacov ubytovať v Útulku. To je už ale iný typ zariadenia a vyžaduje si aj od klientky vyššiu samostatnosť  a zodpovednosť.

Keď už ste spomenuli ten Útulok, Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje okrem Bezpečného ženského domu aj Útulok Bezpečný dom. V čom sa tieto dve zariadenia líšia? 

BŽD má charakter dočasnej  krízovej  ochrany a pomoci, je to špeciálne krízové centrum pre ženy a deti zažívajúce násilie. Reagujeme tu na aktuálnu krízovú situáciu každej klientky osobitne. Práca s klientkami v BŽD z toho dôvodu vykazuje vysokú intenzitu. Útulok je  zariadenie, kde žijú  aj klientky, ktoré už akútne nie sú ohorené a majú najzávažnejšie životné problémy aspoň čiastočne vyriešené. Krízu, s ktorou k nám prišli, zvládli. Mnohé riadne pracujú alebo si pomaly vytvárajú podmienky na samostatné bývanie, deti chodia do škôl a na krúžky. Stále majú nárok na  všetku pomoc ktorú ponúkame, ale už sú stabilizovanejšie, pokojnejšie, istejšie. Je to niečo na „pol ceste“ do  nového života.

Dá sa nejako všeobecne povedať, kedy je klientka pripravená na opustenie BŽD? 

Myslím, že k tejto téme som už vyššie niečo spomenula, ale na doplnenie môžem povedať, že „vhodný čas“ odchodu sa nedá nejako presnejšie určiť. Je to osobitné, u každej z klientok iné. Niektoré prídu doráňané na tele aj na duši, bojíme sa, či a kedy sa pozviechajú. Majú však v sebe toľko sily a odhodlania, že ich stačí „naťuknúť“ a idú…  Rada spomínam na klientku, ktorá prišla s igelitkou z psychiatrického oddelenia a po niekoľkých mesiacoch odchádzala rozvedená, zamestnaná, silná a vitálna do sociálneho bytu. Dnes žije s dvomi deťmi v malom domčeku, ktorý si kúpila. Sú však aj také klientky, ktoré ani za pol roka „nenájdu“ pre seba tú správnu prácu. Mnohé klientky obmedzuje pri hľadaní zamestnania neznalosť úradného jazyka alebo ich základné vzdelanie. Potom je aj cesta návratu dlhšia a vyžaduje si aj od nich viac snahy.

Po odchode klientiek s nimi udržujete kontakt? Stáva sa, že sa k vám niektoré po istom čase vrátia? 

Udržiavanie minimálneho kontaktu patrí aj k metódam našej práce, to ako sa klientkam darí, je aj pre nás tak povzbudzujúce, ako aj určujúce v ďalšej našej práci. Niektoré sú s nami aj ďalej v kontakte lebo sme im nahradili neexistujúce rodinné zázemie, iné sú nekonečne vďačné a prídu sa pochváliť s každým úspechom. Iné sa ozvú, ak stoja pred nejakou zložitejšou otázkou a potrebujú poradiť, alebo sa nedajbože, zase niečo pokazí…

Máme aj také klientky, ktoré pracujú a sú finančne zabezpečené,tie si na nás spomenú finančnými darmi alebo ošatením či vecami bežnej potreby pre tie ženy, ktoré ich v zariadení vystriedali.

Treba ale priznať, že máme aj také klientky, ktoré sa priskoro rozhodli žiť po svojom alebo sa k partnerom vrátili. Pokiaľ sa ich situácia zhorší, a znova sú obeťami násilia, pomáhame im opäť.

Bezpečný ženský dom, ktorý prevádzkuje Centrum Slniečko, .n.o., vznikol v roku 2015. Ide o historicky prvé zariadenie takéhoto typu na Slovensku. Nachádzajú sa dnes bezpečné ženské domy aj v iných mestách? 

Ako je vidno, ide o náročnú a ozaj špecializovanú pomoc, preto takých zariadení na Slovensku nie je veľa. Nachádzajú sa však aj v iných mestách, k nám najbližší BŽD je v Trenčíne. Jednotlivé BŽD si aj vypomáhajú medzi sebou. Ak sa napríklad odtajní pobyt klientky u nás, čím sa to stane pre ňu v Nitre už nebezpečné, operatívne ju premiestnime inam. Rovnako pomáhame aj my, ak sa niečo podobné stane v inom BŽD.

Po prvej vlne pandémie vyšli štatistiky o náraste počtu evidovaných obetí domáceho násilia Pocítili ste tento fakt aj v BŽD v Nitre? 

My sme nárast klientok počas pandémie nezaznamenali. Práve naopak. Potreba ubytovania vzrástla až po odznení prvej vlny. Domnievam sa, že to spôsobil fakt, že násilní partneri boli s obeťami doma, a tak nebolo veľmi cesty k úniku. 

Zaznamenala som aj v tlači informácie, že počet evidovaných obetí počas pandémie vzrástol. Nie som si istá, či však tieto štatistiky a tvrdenia o štvornásobnom náraste možno považovať za presné. 

Prečo? 

Neviem, kto a akým spôsobom presne robil tento výskum. K nám sa dostal e-mailom istý dotazník ohľadom počtu nových záujemcov o ubytovanie. Otázky boli veľmi nejasné a podľa mňa aj zavádzajúce. Jedna z nich znela, či sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o ubytovanie. Žiadosť o ubytovanie však môže adresovať aj obeť násilia, ale aj žena, ktorá prišla o prácu, alebo o prácu prišiel jej manžel a nemajú na nájomné či nedokáže vyžiť z pandemického ošetrovaného. Viacero otázok nebolo v dotazníku formulovaných jasne. Treba rozlišovať obete násilia a ekonomické obete pandémie.

Ovplyvnil koronavírus nejakým spôsobom fungovanie BŽD? 

Čo sa týka prevádzky, v BŽD nás pandémia ovplyvnila tak, že sme sa prioritne sami  zabezpečili všetkými potrebnými prostriedkami ochrany a dezinfekcie. Prijali sme  bezpečnostné opatrenia v zmysle pokynu vlády a hlavného hygienika SR. Do zariadenia  sme prijímali len pretestované klientky PCR testami, zvýšene sme dbali na hygienu a klientky a ich deti mohli zariadenie opúšťať len na cestu do práce, školy,  lekárne a obchodu. Dodržiavanie hygienických nariadení sme v zariadení neustále kontrolovali. Dočasne boli zrušené  aj víkendové pobyty mimo zariadenia a návštevy  klientok a detí u rodinných príslušníkov. Deťom, ktoré nemali výučbu v škole, sme zabezpečili notebooky, aby sa mohli vzdelávať dištančne.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Set the number of columns the text should be broken into.
IMPORTANT: This feature is designed to be used for running text, images, dropcaps and other inline content. While some block elements will work, their usage is not recommended and others can easily break the layout. Default currently set to 1Reset to default.Using default value.

Set the number of columns the text should be broken into.
IMPORTANT: This feature is designed to be used for running text, images, dropcaps and other inline content. While some block elements will work, their usage is not recommended and others can easily break the layout. Default currently set to 1Reset to default.Using default value.