Ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vieme v prípade potreby okrem poradenstva okamžite poskytnúť krízové bývanie. V Centre Slniečko, n.o. máme pre ne k dispozícii tzv. Bezpečný ženský dom (BŽD).

Služby Centra Slniečko pre obete domáceho násilia sú založené na komplexnosti.  BŽD je jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré spĺňa minimálne štandardy Rady Európy na poskytovanie služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Ide o 24-hodinovú dostupnú odbornú pomoc. Ženy a matky s deťmi sú v BŽD na čas nevyhnutný pre krízovú intervenciu. Poskytujeme im ochranu a podporu, spravidla na 3 – 6 mesiacov. Náš odborný tím v BŽD deťom a ženám okrem krízovej intervencie poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo, sprevádzanie, ako aj výchovnú, špeciálnopedagogickú a psychologickú starostlivosť o deti klientok. V prekonávaní traumy sú významné aj podporné metódy s prvkami terapie – muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, ale aj hipoterapia a kanisterapia.

Pokiaľ ženy a matky s deťmi nepotrebujú 24-hodinové služby BŽD, ale nemajú možnosť vrátiť sa do svojho predchádzajúceho domova či osamostatniť sa, vieme im pomôcť lacnejším ubytovaním prostredníctvom „Housing first“ na vopred dohodnuté obdobie, spravidla jeden rok.

Životné príbehy žien zažívajúcich násilie a ich detí sú rôzne, a tak sa stáva, že po tom, ako prejdú komplexom pomoci a snažia sa osamostatniť, opätovne nadviazať vzťahy s rodinou, dochádza k náročným rodinným situáciám, kde sa môžu aj deti dostať do ohrozenia. V takýchto situáciách majú k dispozícii tím Intervenčného centra pre rodiny zameraného na ochranu detí ohrozených syndrómom CAN a na pomoc rodinám v kríze.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.