Vykázanie, domáce a rodovo podmienené násilie. Pojmy, ktoré znamenajú ťažké životné situácie. Poznáte ich presný význam?

Domáce násilie
Všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácnosti. K domácemu násiliu môže dochádzať medzi bývalými alebo súčasnými manželmi a partnermi či inými členmi domácnosti.

Rodovo podmienené násilie
Všetky činy násilia, ktoré sú namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia.

Vykázanie
Významné oprávnenie polície, smerujúce k zastaveniu násilia a ochrane obete. Oprávnenie realizovať tento úkon majú príslušníci PZ SR. Ide o priamu pomoc obetiam v prípade, že polícia skonštatuje, že v obydlí, kde obeť žije, dochádza k domácemu násiliu, a preto vykáže násilnú osobu na 10 dní z obydlia a zakáže vykázanému priblíženie k ohrozenej osobe na 10 metrov. Od 1. 11. 2021 sa v zmysle Novely Zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z. z. upravila lehota vykázania z 10 na 14 dní a zákaz približovať sa k ohrozenej osobe sa rozšíril z 10 na 50 m.

Existuje pomoc pre obete? Kto im môže pomôcť?
Aj napriek tomu, že sieť podpory pre obete domáceho násilia či rodovo podmieneného násilia je na Slovensku nedostatočne rozvinutá, s nedostatočnou podporou legislatívy, inštitúcií, ale aj štátu, predsa len existuje, hoci často len vďaka zanietenosti nadšencov. Obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia aj napriek prekážkam pomáha už viac ako 20 rokov aj Centrum Slniečko.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.