Novela zákona o obetiach trestných činov, pri ktorej zrode stálo aj Centrum Slniečko, n.o., bola schválená Národnou radou SR. V pondelok 24. mája ju podpísala prezidentka.

Dňa 7. mája 2021 schválili poslanci NR SR novelu zákona o obetiach trestných činov. Úprava zákona sa zamierava na posilnenie práv obetí násilných trestných činov, vrátane obetí domáceho násilia, a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach. Súčasťou návrhu je aj zriadene siete tzv. intervenčných centier v každom samosprávnom kraji.

„Cieľom tohto návrhu je zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou obete trestných činov bezpochyby sú. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a ja verím, že predložený návrh zákona nájde dostatočnú podporu aj v parlamente, aby sme  úroveň tejto ochrany podstatne zvýšili,“ uviedla ešte v decembri ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Na podnet Prezidentského paláca sa na jar 2020 začala aktívna diskusia medzi Ministerstvom spravodlivosti SR, Policajným zborom a neziskovými organizáciami, ktorých zástupcom sa stalo aj Centrum Slniečko, n.o.. Spomenutá úprava zákona je hlavným výsledkom tejto spolupráce.

„Som veľmi rada, že medzirezortná spolupráca, ktorú inicioval práve Prezidentský palác a ktorá je tak potrebná pri riešení problému domáceho násilia, vyústila do tejto konkrétnej systémovej legislatívnej zmeny so stabilným financovaním zo štátneho rozpočtu. Verím, že pomôže prerušiť kruh domáceho násilia a dlhodobo pomôcť jeho obetiam,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová po podpísaní parlamentom schválenej úpravy zákona.

Novela zákona o obetiach trestných činov sa týka právnej pomoci a rozšírenia na civilné konania týkajúce sa napríklad návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa. Významnou časťou novely je aj rozšírenie okruhu obetí o pozostalé blízke osoby a zjednodušenie prístupu k odškodneniu. Za účelom zjednodušenia prístupu obetí k odškodneniu a minimalizácie rizika viktimizácie budú môcť obete žiadať o odškodnenie od štátu už po začatí trestného konania. Po poskytnutí odškodnenia obeti bude od páchateľa vymáhať odškodnenie už samotný štát.

Jedným z kľúčových návrhov, čo sa poskytovania pomoci obetiam domáceho násilia týka, je zriadenie intervenčných centier v každom samosprávnom kraji. Intervenčné centrá budú podľa tejto novely po vykázaní násilníka políciou z bytu proaktívne kontaktovať do 72 hodín obeť, ktorej ponúknu potrebnú odbornú pomoc. Poskytnú tak krízovú intervenciu psychológa a sociálneho pracovníka, právnu pomoc s predĺžením ochranného opatrenia a zároveň vyhodnotia hrozby nebezpečenstva a vytvoria bezpečnostný plán tak, aby ochránil obeť pred ďalšími možnými útokmi a postupne sa dokázala vymaniť z násilia. 

Vzhľadom na súčasnú formu financovania akreditovaných subjektov, ktorá je z dlhodobého hľadiska nevyhovujúca a neumožňuje zabezpečenie poskytovania kontinuálnej odbornej pomoci a zvyšovanie jej kvality i dostupnosti, je súčasťou novely aj doplnenie modelu financovania cez dotácie o možnosť uzavrieť zmluvu na dlhšie obdobie, napr. 3 roky, a to osobitne pre subjekty, ktoré budú pôsobiť ako intervenčné centrá.