Odpoveďou v takomto prípade je určite vyhľadanie pomoci prostredníctvom Poradenského centra alebo Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Tu získate všetky dôležité informácie o situácii, čo v takomto prípade robiť a aké sú možnosti pomoci.

Pri manželstvách však spravidla nasleduje v istom bode rozvod, kde sa súdne vyjednajú podmienky zverenia maloletých detí do starostlivosti. V prípadoch, keď je prítomné fyzické alebo psychické násilie zo strany partnera, je v záujme ženy, aby o manželovom násilníckom správaní predložila dôkazy. To môžu byť napríklad trestné podania, lekárske správy, výpovede svedkov, ohlásenie problémov v rodine na ÚPSVaR a podobne. Ak žena neuvedie žiadne takéto dôkazy, súd manželstvo môže rozviesť, ale spravidla z dôvodu tzv. všeobecných nezhôd.

Takéto zdôvodnenie rozhodnutia značne znevýhodní ženu v ďalších súdnych konaniach týkajúcich sa spoločného bytu, spoločného majetku, ako aj úpravy alebo zákazu styku druhého rodiča s deťmi a príspevku na výživu rozvedenej manželky. Zbieranie dôkazov a nahlasovanie násilných činov polícii je preto dôležité, avšak určite ťažké, keď sa jedná o rodinného príslušníka či intímneho partnera. Miera oznamovania sa v štúdii FRA* ukázala ako podpriemerná vtedy, keď bol páchateľom rodinný príslušník alebo iná blízka osoba (polícii bolo oznámených len 22 % prípadov). V konečnom dôsledku však na súde môže takéto oznámenie hrať vo váš prospech.

*Zdroj: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-crime-safety-victims-rights-summary_sk.pdf

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).