Násilie na deťoch je neodpustiteľné a je v záujme spoločnosti, aby sa dialo v čo najmenšej možnej miere. Dieťa sa nevie brániť a netuší, aké má možnosti. Preto je nutné mu v takejto situácii pomôcť.

V prvom rade – ak je situácia očividne nebezpečná a dieťa je v ohrození, okamžite volajte políciu na číslo 158.

Je dôležité si uvedomiť, že v zmysle § 7 zákona 305/2005 Z.z. je každý, kto je svedkom porušovania práv dieťaťa, povinný na ne upozorniť. Či už ste rodina, lekárka, učiteľ, suseda… Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže hroziť trest odňatia slobody až do výšky 3 rokov. Oznamovateľ má, samozrejme, právo na ochranu, na jeho žiadosť sa v trestnom konaní neuvedú údaje o jeho totožnosti. Čo teda robiť, ak sa vám dieťa s takouto skutočnosťou zdôverí?

1. Verte mu

Pozorne ho vypočujte, neskáčte mu do reči, nebagatelizujte, čo vraví. Pravdepodobne ho to stálo dosť odvahy, aby sa vám s tým zdôverilo. Vážte si jeho dôveru.

2. Nevyšetrujte

Snažte sa nepodsúvať mu vlastné domnienky, neklaďte sugestívne otázky, nebombardujte ho otázkami. Získajte dostatočne veľa faktov, aby ste vedeli zhodnotiť situáciu, ale nezachádzajte zbytočne do detailov, o ktorých dieťa nemusí byť pripravené hovoriť.

3. Pochváľte

Je správne, že sa rozhodlo niekomu zdôveriť. Oceňte jeho odvahu a správnosť rozhodnutia.

4. Nesľubujte

Nehovorte mu veci, ktoré nedokážete splniť. Napríklad, že všetko bude dobré, že to rýchlo prejde, že nič nepoviete. Ak sa vám dieťa zdôverí so svojím „tajomstvom“, neklamte mu, že ho zachováte.

5. Vysvetlite

Pokúste sa primerane jeho veku vysvetliť, čo bude teraz nasledovať. Aký je postup krokov, čo sa bude diať: zavoláte na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, na políciu. Ak nie je násilníkom rodič, tak aj rodičom. Proces bude náročný a dlhý, je dôležité o ňom dieťa informovať.

Pre dieťa je zdôverenie sa o násilí prvým krokom, ale netuší, kam kráča. Pomôže mu, ak bude mať na tejto ceste sprievodcu, niekoho, komu dôveruje a bude ho pravdivo informovať o tom, čo sa deje. Je to extrémne náročná situácia, ale zvládne ju lepšie, ak bude vedieť, že v nej nie je samo.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).