Možnosť byť so svojimi najbližšími na Štedrý deň nemajú záchranári, lekárky, ale aj ľudia, ktorí pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre. Bez svojich najbližších sú na Vianoce aj deti, ktoré boli rodičom odobraté, pretože ich týrali, zneužívali alebo zanedbávali.

Takéto deti sú aj počas týchto sviatkov v Centre pre deti a rodiny, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. O tom, čo si najviac prajú pod stromček a aká atmosféra tu vládne nielen v decembri,  sa rozprávame s vedúcou zariadenia, Denisou Vargovou. 

Ilustrácia: Zuzana Bartová, wildflower.sk

Kedysi sa tomu hovorilo krízové stredisko, krízové centrum alebo aj detský domov. Po novelizácii zákona tomu od roku 2019 hovoríme jednotne Centrum pre deti a rodiny. Ten názov môže evokovať kadečo, ale to, kde sa nachádzame, je rodinný dom v menšej obci, s veľkou záhradou a je tu viacero detí rôzneho veku. Od malých škôlkárov až po teenagerov. A všetky tieto deti spája podobný osud. Z rôznych dôvodov museli byť svojim rodičom na nejaký čas odobraté, aby sa dostali do bezpečnejšieho a pre ich vývoj zdravšieho prostredia.

Centrum pre deti a rodiny (ďalej CpDaR a do 31. 12. 2018 Krízové stredisko) je špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a deťom, u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané alebo sexuálne zneužívané. Cieľom vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných v CpDaR je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným deťom z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Ako je takéto zariadenie financované? Čo všetko deťom v núdzi zabezpečujú? Ako vyzerá bežný deň v CpDaR? Vypočujte si 38. epizódu podcastu Bez modrín a dozviete sa viac.

Podporiť činnosť Centra pre deti a rodiny, zabezpečenie terapií a pomôcok pre deti, môžete materiálne alebo finančne. Ďakujeme!

Centrum pre deti a rodiny
ksnh (at) centrumslniecko.sk
0905 949 316

ks (at) centrumslniecko.sk
0905 949 284

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.