V rámci série okrúhlych stolov v projekte Bez modrín sa uskutočnila diskusia o stave novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú predložilo v októbri na medzirezortné pripomienkovanie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Novela zákona 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov prináša nový prvok v pomoci obetiam domáceho násilia – multidisciplinárnu spoluprácu. V kontexte novely sa jedná spoluprácu medzi políciou a poradenskými centrami, ktoré budú zastrešovať právnu, sociálnu a psychologickú pomoc obetiam domáceho násilia, kde došlo k vykázaniu násilnej osoby. 

O tom, ako to bude od januára 2021 fungovať, diskutovali spolu s riaditeľkou Centra Slniečko, n.o. Marianou Kováčovou riaditeľ odboru ľudských práv Marián Filčík a Kristína Kročkovou z odboru ľudských práv, ktorí spomínanú novelu pripravovali. 

Diskusia pri virtuálnom okrúhlom stole sa uskutočnila 3. decembra a otázkami či skúsenosťami do nej prispeli aj zástupkyne a zástupcovia súčasných akreditovaných subjektov v kontexte zákona 274/2017 Z.z..

Predmetom diskusie so zástupcami bola informácia v akom štádiu sa nachádza schvaľovanie navrhnutej novely, ako sa MS SR popasovalo s jednotlivými pripomienkami v pripomienkovom konaní, kedy by sa mohli intervenčné centrá zavádzať do praxe a ako si predstavuje Ministerstvo spravodlivosti SR ich financovanie. 

Počas rozhovoru získali účastníčky a účastníci virtuálneho okrúhleho stola množstvo informácií ohľadne podmienok, štandardov, časového harmonogramu, ale aj možného fungovania a prepojenia spolupráce intervenčných centier s políciou a inštitútom vykázania.

Zvýšený záujem o problematiku násilia páchaného na ženách, domáceho násilia sa začal objavovať predovšetkým so správami,  že počas pandémie COVID-19 dochádzalo na jednej strane k  znižovaniu počtu nahlásených prípadov domáceho  násilia a na strane druhej  k niekoľkonásobnému zvyšovaniu žiadostí žien po zmierňovaní opatrení. Otázku násilia na ženách otvorila v priebehu prvej vlny pandémie prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá prizvala k riešeniu situácie viacerých odborníkov. 

Vzorom pre riešenie prípadov, resp. prepojenie bola dlhodobá spolupráca s policajným zborom v Nitre a neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n.o. pri vykázaní násilnej osoby z obydlia. Medzi PZ v Nitre a neziskovou organizáciou Centrum Slniečko,n.o. bola podpísaná zmluva o spolupráci, v ktorej deklaruje polícia, že pri vykázaní násilnej osoby, bude informovať obeť domáceho násilia a získa jej súhlas s odoslaním jej údajov do poradne Centra Slniečko,n.o. a to do 24 hodín po vykázaní. Centrum Slniečko do 72 hodín podľa zmluvy o spolupráci kontaktuje obeť a ponúka jej právne, sociálne a psychologické poradenstvo. 

Tento princíp spolupráce medzi políciou a poskytovateľmi služieb obetiam domáceho násilia pochádza aj z iných štátov, ktoré ho uplatňujú už dlhší čas. Uplatňujú ho aj v Českej republike či v Rakúsku. 

Aj vďaka podpore pani prezidentky Zuzany Čaputovej, viceprezidentky policajného zboru pani Maškarovej a ministreky spravodlivosti pani Kolíkovej, bolo do novelizovaného zákona o obetiach trestných činov zakomponovaná aj časť intervenčných centier. 

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.