Reprodukčné práva sú ľudské práva. Pripájame sa k iniciatíve #nebudemeticho. Vyzývame poslaknyne a poslancov NR SR, aby odmietli návrh na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktorý je tvrdým zásahom do ľudských práv žien a podkopáva princípy sekulárneho demokratického štátu.

Plne podporujeme a zároveň citujeme autorov iniciatívy Nebudeme ticho (Možnosť voľby) :

Navrhované ustanovenia týkajúce sa interrupcií znamenajú zavedenie nových prekážok v prístupe k bezpečnej interrupcii a v praxi môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien a zhoršiť ich životné podmienky. Ich cieľom je tiež stigmatizovať lekárov, lekárky a nútiť ich konať v rozpore s ich profesionálnymi znalosťami a etikou. Rovnako upozorňujeme, že sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ako aj so zdravotnými štandardmi vrátane smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie o bezpečnej interrupcii.

Návrh sa usiluje zaviesť zásadné prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii. Nezmyselne by predĺžil už i tak problémovú povinnú čakaciu dobu na interrupciu na 96 hodín, a to aj v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov. V praxi by to znamenalo, že ženám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá neskôr, čo môže viesť k ohrozeniu ich zdravia. Mnohé ženy interrupciu jednoducho nestihnú a budú musieť vyhľadať nelegálne a potenciálne nie bezpečné interrupcie.

Zákon by ešte viac obmedzil prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú a za akých podmienok. Na strane druhej by zákon posilnil priestor pre poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných a vedecky nepodložených informácií o umelom prerušení tehotenstva. V neposlednom rade by zákon pripravil pôdu na vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných organizácií, ktoré budú mať prístup k ženám, ktoré podstúpenie interrupcie zvažujú.

Celé znenie výzvy.