Čo zažívajú obete domáceho násilia? Ako máme na Slovensku nastavený systém ich ochrany? Kde je hranica medzi násilnou a nenásilnou komunikáciou? Aká je účinná prevencia? Tieto a podobné otázky bude postupne odkrývať nový projekt neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o..

Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta”. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. , ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto spúšťa projekt Bez modrín.

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i  študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov.

Násilie páchané na zraniteľných skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát. Významnou súčasťou projektu je tak i analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí a organizácia okrúhlych stolov v témach porušovania ľudských práv a systému účinnej ochrany so zástupcami organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, spolu so zástupcami štátnej správy s cieľom zmeny legislatívy a nastavenia funkčného systému.

Podcastový magazín pre odbornú aj laickú verejnosť

Neoddeliteľnou súčasťou zmeny je aj verejnosť. Od januára 2021 bude s dvojtýždňovou periodicitou vychádzať špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú.

O organizácii

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách. Viac info na www.centrumslniecko.sk.

O projekte

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.