Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé. Aj preto medzi službami a zariadeniami Centra Slniečko možno nájsť Centrum pre deti a rodiny, ktoré ponúka bezpečie a pomocnú ruku deťom, ktorých detstvo poznačilo násilie.

Centrum pre deti a rodiny (CpDaR) bolo ešte do 31.12. 2018 známe pod názvom Krízové stredisko. Novelizáciou zákona 305/205 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. však od 1. 1. 2019 došlo k zmene.

CpDaR je špecializované pobytové zariadenie na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a deťom, u ktorých je nato závažné podozrenie. 

CpDaR v Nitre, ktoré prevádzkuje Centrum Slniečko, n.o., poskytuje deťom komplexnú starostlivosť v dvoch budovách rodinného typu na základe špecializovaného programu. V CpDaR sa vykonáva: sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogická starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné činnosti. 

Odborníci zabezpečujú v tomto zariadení deťom bežný režim vrátane školy a utvára podmienky na záujmovú činnosť, športovú, kultúrnu, rekreačnú a iné voľnočasové aktivity.

Pokiaľ je to možné, odborní pracovníci CpDaR pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa možnosti v širšej rodine a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Súčasťou Centra pre deti a rodiny je aj Intervenčné centrum – komplexné špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené syndrómom CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku syndrómu CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Do starostlivosti CpDaR môže byť dieťa prijaté na základe:

1) rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a uložení výchovného opatrenia (od 0-18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny;

2) požiadania dieťaťa (od 3-18 rokov);

3) dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará (od 3 – 18 rokov), s obmedzením:

  • deti mladšie ako 3 roky iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie a
  • deti staršie ako 14 rokov (dovŕšený vek 14 rokov v deň nástupu do CpDaR) iba v prípade súrodeneckej skupiny, po prehodnotení s ohľadom na vekové zloženie skupiny.