Jedným z nežiaducich javov, ktoré partnerské vzťahy skrývajú, je násilie. V čase oslavy sviatku zaľúbených prichádza projekt Bez modrín so silnou vizuálnou kampaňou.

So sviatkom sv. Valentína prichádza každoročne vo februári nemalá vlna kampane ospevujúca lásku a vzájomnú náklonnosť. Už od začiatku februára možno vidieť prichádzajúci deň zaľúbených v obchodoch, médiách, ale aj na sociálnych sieťach. 

V rámci projektu Bez modrín sa Centrum Slniečko, n.o.  tento rok rozhodlo v predvalentínskom období do verejného priestoru a na sociálne siete priniesť kampaň upozorňujúcu na fakt, že súčasťou niektorých partnerských vzťahov je aj násilie. 

V dôsledku pandemickej krízy a sociálnej izolácie zaznamenávajú krajiny naprieč Európou nárast počtu obetí domáceho násilia. Nejedna žena sa práve v týchto týždňoch ocitá zavretá v jednej domácnosti s násilníkom. Potreba zvyšovania povedomia o možnostiach odbornej pomoci a ochrany by preto mala byť prioritou verejnosti aj v čase sviatku zaľúbených.

Valentínska kampaň Centra Slniečko, n.o. je postavená na silnom vizuáli a výstižných veršoch.  Z láskavých giest ostal len trest. Zo silného puta ostali len putá. Z malej narážky sa stali vyhrážky,” znejú heslá kampane. 

Myšlienka kampane je prítomná aj vo verejnom priestore miest Nitra, Trnava a Bratislava.

Násilie má mnohé formy a nie vždy sú ním spôsobené modriny voľným okom viditeľné. Napriek všetkému však cesta z násilia k bezpečiu existuje. Dôležité kontakty na odborníkov a linky pomoci možno nájsť na www.bezmodrin.sk/dolezite-kontakty.

Pre ženy zažívajúce násilie je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, na ktorú sa môže verejnosť obrátiť non-stop a bezplatne telefonicky na čísle 0800 212 212 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.