V týždni od 12. do 18. okóbra predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o obetiach trestných činov. 

Nárast domáceho násilia bol jeden zo sprievodných javov prvej vlny pandémie. Po období prísnej domácej izolácie sa odhalili slabé miesta v oblasti ochrany žien, detí a ďalších skupín, ktoré domáce násilie zažívajú. 

Štatistiky z obdobia prvej vlny zaznamenali až štvornásobne vyšší výskyt ohlasovania domáceho násilia,” povedala na tlačovej konferencii dňa 18. 9. 2020 o pomoci obetiam domáceho násilia pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Spoluprácou k prerušeniu kruhu domáceho násilia

Práve Prezidentský palác začal počas prvej vlny pandémie aktívne komunikovať tému domáceho násilia a inicioval spoluprácu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s Policajným zborom a neziskovými organizáciami, ktorých zástupcom je aj Centrum Slniečko, n.o.. 

Výsledkom aktívnej diskusie odborníkov sa stala novela zákona o obetiach trestných činov, ktorá sa v týždni od 12. do 18. októbra dostala do medzirezortného pripomienkovania. Predložila ju tam Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Jednou z kľúčových priorít tejto novely je zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania. Bremeno odškodnenia obetí sa má preniesť na štát, ktorý má až po ukončení trestného konania vymáhať od páchateľa náhradu. 

Intervenčné centrum v každom samosprávnom kraji

Predložená novela je postavená na úzkej spolupráci polície a existujúcich poradenských centier, ktoré sa budú môcť akreditovať ako tzv. intervenčné centrá. Novela obsahuje zriadenie intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji. 

Intervenčné centrá budú podľa tejto novely po vykázaní násilníka políciou z bytu proaktívne kontaktovať do 72 hodín obeť, ktorej ponúknu potrebnú odbornú pomoc. Poskytnú tak krízovú intervenciu psychológa a sociálneho pracovníka, právnu pomoc s predĺžením ochranného opatrenia a zároveň vyhodnotia hrozby nebezpečenstva a vytvoria bezpečnostný plán tak, aby ochránil obeť pred ďalšími možnými útokmi a postupne sa dokázala vymaniť z násilia.